Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i techniki Public Relations
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-205-ZP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia analiz wykorzystania metod i technik PR w kształtowaniu wizerunku podmiotów gospodarczych oraz wpływu wizerunku na ich działalność biznesową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z Public Relations (PR) IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu kształtowania wizerunku na ich działalność IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna znaczenie Public Relations w działalności przedsiębiorstwa IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna metody i instrumenty w kształtowaniu Public Relations zewnętrznego, wewnętrznego i finansów IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować rynkowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa w aspekcie kreowania strategii PR IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wykorzystać metody i techniki analizy instrumentów PR do kształtowania wizerunku wybranej firmy (instytucji) IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw IPZ2A_K01, IPZ2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IPZ2A_K02 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynkowych aspektów procesów gospodarczych IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z Public Relations (PR) + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu kształtowania wizerunku na ich działalność + + - + - - - - - - -
M_W003 Student zna znaczenie Public Relations w działalności przedsiębiorstwa + + - + - - - - - - -
M_W004 Student zna metody i instrumenty w kształtowaniu Public Relations zewnętrznego, wewnętrznego i finansów + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować rynkowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa w aspekcie kreowania strategii PR + + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać metody i techniki analizy instrumentów PR do kształtowania wizerunku wybranej firmy (instytucji) - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw + + - + - - - - - - -
M_K002 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + + - + - - - - - - -
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynkowych aspektów procesów gospodarczych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Istota Public Relations (PR)
Definicje i istota PR. PR a marketing mix. Zakres działań oraz zadania PR

2. Metody i techniki wykorzystywane w PR
Metody i techniki PR nakierowane na wizerunek. Metody i techniki PR skierowane do wewnątrz firmy (internal PR). Metody i techniki PR skierowane na zewnątrz firmy (external PR).

3. Kreowania wizerunku firmy
Wizerunek a tożsamość. System identyfikacji wizualnej. Wizerunek przedsiębiorstwa, a jego renoma – goodwill. Kształtowanie wizerunku poprzez e-PR. System identyfikacji wizualnej AGH.

4. Relacje inwestorskie
Rynek finansowy. Podmioty na rynku finansowym. Istota i cele relacji inwestorskich (IR). Korzyści płynące z relacji inwestorskich. Narzędzia wykorzystywane w relacjach inwestorskich. Wzorcowy serwis relacji inwestorskich.

5. Etyka działalności gospodarczej
Etyka. Działalność gospodarcza. Etyka w biznesie. Ład korporacyjny. Etykieta w biznesie.

6. Czarny PR w działalności gospodarczej
Czarny PR. Black magic. Spinning. Narzędzia czarnego PR. Przykłady czarnego PR w działalności gospodarczej.

7. Relacje pracownicze i członkowskie
Marketing wewnętrzny. Systemy marketingu wewnętrznego. Relacje wewnętrzne w spółdzielniach.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Ćwiczenia audytoryjne podzielone są na dwie części.
W pierwszej części studenci w ramach ćwiczeń sporządzają ekspertyzy, dotyczące wybranych lub wylosowanych firm, o znaczącym polu aktywności rynkowej. Ekspertyzy te dotyczą:
1. Działań firmy w obszarze PR zewnętrznego.
2. Relacji inwestorskich firmy.
3. Systemu identyfikacji wizualnej firmy.
4. Działań firmy w obszarze PR wewnętrznego.
5. Czarnego PR w działalności firmy i podmiotów z jej otoczenia.

W drugiej części ćwiczeń studenci sporządzają scenariusze scenek oraz dokonują ich prezentacji. Scenki te dotyczą:
1. Technik i metod manipulacji w biznesie.
2. Etyki i etykiety w biznesie – (zasady prowadzenia biznesu, negocjacje, spotkania, relacje między pracownikami w firmie, relacje z kontrahentami różnych kultur, itp.).

Ćwiczenia projektowe (9h):
Analiza wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie istniejącego i możliwego do realizacji programu PR

Studenci w zespołach 1- 2 osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt
dotyczący analizy instrumentów PR wykorzystywanych w kształtowaniu wizerunku wybranej firmy (instytucji) oraz programu PR dla wybranej firmy. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując do tego badania marketingowe wtórne, a w szczególnych przypadkach wykorzystują wyniki z samodzielnie opracowanych badań ankietowych. W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektu w wersji elektronicznej.
Projekt powinien zawierać:
1. Analizę otoczenie bliższego i dalszego przedsiębiorstwa w aspekcie kreowania strategii PR.
2. Identyfikację i analizę dotychczasowego programu PR.
3. Koncepcję nowych działań w ramach PR.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia audytoryjne: ocena przedłożonych ekspertyz oraz zaprezentowanych scenek, dotyczących manipulacji, etyki i etykiety w biznesie,
- ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia audytoryjne: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy; jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, może być niedopuszczony do terminu podstawowego i poprawkowego,
- ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem
zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem
sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt
może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych.

Aktywność na zajęciach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia audytoryjne: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat,
- ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Black Sam: Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
2. Rozwadowska Barbara: Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa, 2009.
3. Altkorn Jerzy: Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków, 1999.
4. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Antycypacyjne modele górniczych procesów produkcyjno-marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipating models of mining production and marketing processes in terms of creating relations between a company and the customers. Arkadiusz UTRATA. Przegląd Górniczy— 2013 t. 69 nr 9, s. 192–196.
2. Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipation modelling of production and marketing processes in the aspect of creating cooperation between a company and its customers. Arkadiusz UTRATA. W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 — S. 195–205.

Informacje dodatkowe:

Obecność na:
- ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych: jest obowiązkowa,
- wykładach: nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.