Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia sterowania jakością w produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-305-ZP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot służy nauczeniu studenta zaawansowanych metod i narzędzi sterowania jakością w układzie off-line i on-line, stanowiących podstawę budowy i utrzymania w przedsiębiorstwie zasady ciągłego doskonalenia. Traktuje on o tych metodach w ujęciu podejścia PDCA oraz SDCA.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i zaawansowanych metod narzędzi jakości oraz z algorytmu ich stosowania w procesie produkcji IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu zaawansowanych narzędzi jakości w zastosowania produkcyjnych i zna algorytmy ich wykorzystania IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać zaawansowane zasady i metody zarządzania jakością w prowadzeniu procesu produkcji oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Egzamin
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuję postawę świadomości jakości, jaj ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa w produkcji IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i zaawansowanych metod narzędzi jakości oraz z algorytmu ich stosowania w procesie produkcji + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółowa wiedzę z zakresu zaawansowanych narzędzi jakości w zastosowania produkcyjnych i zna algorytmy ich wykorzystania + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zaawansowane zasady i metody zarządzania jakością w prowadzeniu procesu produkcji oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuję postawę świadomości jakości, jaj ciągłego doskonalenia i ograniczania w ten sposób marnotrawstwa w produkcji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Rozwój modelu zarządzania jakością w kierunku sterowania tym procesem

  Przedstawienie rozwoju zasad nowoczesnego zarządzania jakością, ze szczególnym wskazaniem na sterowanie jakością w systemach typu on-line

 2. Metody projektowania jakości w ujęciu procesu produkcji

  Przedstawienie metod projektowania jakości produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem FMEA, FTA, APQP, PPAP

 3. Metody sterowania jakością w procesie produkcji

  Przedstawienie metod sterowania jakością produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem SPC a także analizy zdolności procesu i metod 8D oraz Six Sigma

 4. Podstawowe narzędzia sterowania jakością w procesie produkcji

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych narzędzi sterowania jakością w produkcji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi statystycznych i heurystycznych, w tym z użyciem standaryzowanych wskaźników jakości.

 5. Metody sterowania jakością w metrologii produkcji

  Przedstawienie metod sterowania jakością w metrologii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy Anova oraz analizy Kappa

 6. Ciągłe doskonalenie w sterowaniu jakością

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych zasad, metod i narzędzi z zakresu ciągłego doskonalenia w sterowaniu jakością. Opierają się one wokół dobrych praktyk, zasad OPL i PDCA oraz SDCA.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Ćwiczymy metody projektowania systemu sterowania jakością w produkcji

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod projektowania systemu sterowania jakością produkcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy FTA, 5Why, metody delfickiej i elementu pierwszego etapu P FMEA i D FMEA. Następnie studenci rozwiązują zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 2. Ćwiczymy metody projektowania sterowania jakością w produkcji

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod sterowania jakością produkcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy 8D oraz SixSigma i kół jakości. Następnie studenci rozwiązują zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 3. Ćwiczymy narzędzia sterowania jakością w produkcji

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania najważniejszych narzędzi sterowania jakością w produkcji w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem SPC oraz miar standaryzowanych, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu zastosowania ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 4. Ćwiczymy metody sterowania jakością w metrologii produkcji

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod sterowania jakością w metrologii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy ANOVA oraz analizy Kappa, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

Ćwiczenia projektowe (9h):
Budowa i interpretacja wybranej karty kontrolnej oraz wskaźników wydolności procesowej

Studenci tworzą wybraną kartę kontrolną Shewharta (dla cech ciągłych lub dla cech atrybutywnych), a po wypełnieniu jej danymi, interpretują jej wyniki, proponując także rozwiązania pozwalające na eliminację niezgodności. Wyliczają także i interpretują wybrane wskaźniki zdolności procesu (zależnie od analizowanego etapu produkcji).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne i wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego.
Aktywność w trakcie ćwiczeń audytoryjnych (sprawdzana w ujęciu koncepcji Kaizen) może być nagrodzona w sposób dodatkowy, poprzez podniesienie oceny zaliczeniowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ważona z 70% oceny zaliczeniowej z kolokwium zaliczającego wykłady i ćwiczenia audytoryjne oraz z 30% z oceny projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeń audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A. Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, 2018
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2013
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2015
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, ŚWNWZiNS, 2005
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2008
Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, 2010
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013

kalkulator
tablice matematyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015.
2. Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
3. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013
4. Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015
7. Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
8. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013
9. Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
10. Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011
11. Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym/ Paweł BOGACZ, Marcin Migza; Inżynieria Mineralna; 2016 nr 2, s. 23–29
12. The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises/ Marek Kęsek, Paweł BOGACZ, Marcin Migza; W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 67

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych