Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Predykcja zjawisk gospodarczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-307-ZP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu prezentowane są zagadnienia z zakresu predykcji/prognozowania zjawisk gospodarczych, jak również ich symulacji wykonywanych na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawowa wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symyulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację procesów w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu poznanych metod. IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do prognozowania i symulacji procesów produkcyjnych. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawowa wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symyulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację procesów w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu poznanych metod. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do prognozowania i symulacji procesów produkcyjnych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Pojęcia podstawowe z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie, prognozy ex post i ex ante oraz ich błędy.
2. Prognozowanie z modeli strukturalnych
3. Prognozowanie przy wykorzystaniu modeli niestrukturalnych:
– prognozy z modeli naiwnych
– modele filtracji w prognozowaniu
– modele analizy szeregów czasowych
4. Sieci neuronowe w prognozowaniu
5. Przegląd najważniejszych rozkładów

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Prognozowanie wielkości produkcji i sprzedaży z wykorzystaniem programów komputerowych.
2. Analiza szeregów czasowych w tworzeniu prognozy z wykorzystaniem programów komputerowych.
3. Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu z wykorzystaniem programów komputerowych.
4. Wykorzystanie symulacji stochastycznej w tworzeniu prognozy z wykorzystaniem programów komputerowych.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie projektu dotyczącego predykcji wybranego zjawiska gospodarczego w odniesieniu do konkretnego procesu przemysłowego w oparciu o poznane na zajęciach metody.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczeniem z ćwiczeń laboratoryjnych jest ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczeniem z ćwiczeń projektowych jest ocena za wykonany projekt.
Do egzaminu może przystąpić student, który otrzymał zaliczenie ze wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zasady zaliczania i obliczania oceny końcowej podane są na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen: 0,6 * egzamin z wykładu i 0,4 * kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności samodzielnie. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotów: Matematyka I, Matematyka II, Statystyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
2.Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem/ red. nauk. Maria Cieślak; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
3.Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda. Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2001.
4.Prognozowanie w przedsiębiorstwie/ Paweł Dittman. Wyd. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2003
5.Prognozowanie i symulacja / pod red. Władysława Milo. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
6.Snopkowski R.: „Symulacja stochastyczna” – UWND, Kraków 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard SNOPKOWSKI, Weryfikacja stabilności numerycznego modelu cyklu produkcyjnego na podstawie uzyskanych wyników obliczeń, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, Kraków 1999.
Ryszard SNOPKOWSKI, Wybrane funkcje zmiennych losowych w redukcji modeli stochastycznych, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2005.
Ryszard SNOPKOWSKI, Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin oraz kolokwium zaliczeniowe obejmują cały zakres materiału omawiany na zajęciach.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niz 20% ćwiczeń laboratoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.