Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-308-ZP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe wiadomości o istocie, przesłankach, zakresie i zasadniczych kierunkach działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zasad restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, z wyznacznikami restrukturyzacji, zasadniczymi kierunkami działań, planowaniem zmian restrukturyzacyjnych. IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student zna zasady formułowania potrzeb i budowy programu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie formułować potrzeby i budować program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. IPZ2A_U01 Referat
M_U002 Student umie analizować przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w wyodrębnieniach: ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym, socjologicznym i prawnym IPZ2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swojej wiedzy o zewnętrznych i wewnętrznych przesłankach restrukturyzacji przedsiębiorstw. IPZ2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i uczestniczyć w pracy zespołowej. IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zasad restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, z wyznacznikami restrukturyzacji, zasadniczymi kierunkami działań, planowaniem zmian restrukturyzacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady formułowania potrzeb i budowy programu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie formułować potrzeby i budować program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie analizować przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w wyodrębnieniach: ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym, socjologicznym i prawnym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swojej wiedzy o zewnętrznych i wewnętrznych przesłankach restrukturyzacji przedsiębiorstw. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i uczestniczyć w pracy zespołowej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Istota i przesłanki restrukturyzacji sektorów gospodarczych i pojedynczych przedsiębiorstw, systemowe wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw, zmienność otoczenia, wewnętrzny potencjał zmian, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
Charakterystyka zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, atrybuty przedsiębiorstwa jako przedmiot restrukturyzacji, wyodrębnienie ekonomiczne, techniczno-organizacyjne, socjologiczne i prawne.
Zasadnicze kierunki działań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja a inne podejścia do zmian w przedsiębiorstwie (transformacja systemowa, reengineering, kompleksowe zarządzanie jakością, organizacje uczące się, benchmarking i inne podejścia).
Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa i diagnoza, analiza otoczenia i potencjału strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwa.
Planowanie zmian – opracowanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Organizacja prac wdrożeniowych – harmonogram przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
Kierowanie procesem wdrażania zmian – realizacja programu restrukturyzacji.
Kontrola przebiegu wdrażania zmian i rezultatów programu restrukturyzacji (kontrola strategiczna i operacyjna). Konsolidacja przedsiębiorstw i globalizacja. Restrukturyzacja techniczna i technologiczna podmiotów gospodarczych na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. Restrukturyzacja finansowa podmiotów gospodarczych na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
Restrukturyzacja zatrudnienia w podmiotach gospodarczych na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
Restrukturyzacja organizacyjna i własnościowa podmiotów gospodarczych na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Opracowanie referatów na dowolnie wybrane tematy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych i ich prezentacja z użyciem techniki multimedialnej.
Przygotowanie pracy kontrolnej na podstawie wybranego tematu referatu w formie pisemnej i na nośniku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych odbywa się w formie pracy kontrolnej, student musi uzyskać ocenę pozytywną.
Zaliczenie wiadomości z wykładów odbywa się w formie testu, student musi uzyskać ocenę pozytywną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga 0,5), prezentacji referatu oraz pracy kontrolnej (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Suszyński C.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. PWE Warszawa 1999
2.Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE Warszawa 2003
3.Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa Kraków 1998
4.Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. PWN Warszawa 2002
5.Trocki M.: Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN Warszawa 2004
6. Turek M.: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego
Wydawca Główny Instytut Górnictwa, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Magda R.: Problemy restrukturyzacji i prywatyzacji kopalń w świetle doświadczeń brytyjskiego górnictwa węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, nr 1, 1998
Magda R.: Od restrukturyzacji do prywatyzacji KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] ,,Bogdanka” – próba porównania do doświadczeń brytyjskich // W: XXV [Dwadzieścia pięć] lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego : konferencja naukowa : Lublin 2000
Magda R.: Restrukturyzacja techniczna i technologiczna w spółkach węglowych a długość wyrobisk udostępniających i przygotowawczych // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym : materiały konferencyjne : Kazimierz Dolny 2000
Magda R.: Selected aspects of restructuring hard coal mining sector // W: Mine planning and equipment selection 2000 : proceedings of the ninth international symposium on mine planning and equipment selection : Athens Greece 6–9 November 2000
Magda R.: Restrukturyzacja technologiczna w górnictwie i jej aplikacja w kopalni ,,Bogdanka” // W: XX [Dwadzieścia] lat wydobycia węgla kamiennego w kopalni ,,Bogdanka” : szanse i zagrożenia : Nałęczów 2002
Magda R.: Kierunki rozwoju teorii projektowania kopalń w nawiązaniu do przemian restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. AGH Kraków, 2005
Magda R.: Konsolidacja w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w górnictwie węgla kamiennego — Consolidation in restructuring process of companies in coal mining industry // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006, AGH Kraków, 2006

Informacje dodatkowe:

Brak