Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economy of mineral processing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-404-ZP-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The mining process begins with finding a new mineral deposit and end when the mine is abandoned after it has been rehabilitated. Basic steps in the mining process are: mineral exploitation to fin a new process, economic assessment of the deposit (mining engineering), environmental impact assessment mitigations, beneficiation of the mining product, handling on the mining products and wastes, mine closure in site remediation.
The development of science, technology and industrial technologies is related to the demand for mineral raw materials. Poland belongs to countries with a significant raw material potential, however, the domestic economy is heavily dependent on the import of mineral resources.
The country’s raw materials policy includes rational sustainable management of raw materials. The lecture includes the analysis of sources of the world and domestic raw materials as well as methods of their acquisition (processing, processing). The lectures include energy raw materials, ferrous and non-ferrous metals, chemical raw materials as well as the importance of strategic, key and critical raw materials in the economy. Economic and ecological considerations necessitate the development of management methods and recycling technologies for waste of origin and, as a consequence, the implementation of a circular economy.
The student will obtain detailed knowledge on the sources and properties of primary, secondary and waste raw materials as well as current and prospective directions of their use, learn about modern methods of research, acquisition and processing of these raw materials, including modern material technologies, as well as recovery technologies, learn about mineral resources and the principles of raw materials policy of Poland and EU countries, will gain knowledge about rational management of mineral resources.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student knows the principles of balancing the beneficiation processes IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student knows about basic terms concerning economy of mineral processing IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations IPZ2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student knows the economic effects of beneficiations processes IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets + + - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the principles of balancing the beneficiation processes + + - - - - - - - - -
M_W003 Student knows about basic terms concerning economy of mineral processing + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student knows the economic effects of beneficiations processes - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Principles of the economy in mineral processing

World balance of mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):
 1. Economy in mineral processing – principles

  Ways of determination of basic economic factors in mineral processing plant. Systematics of mineral processing activity costs. Determination of economic efficiency for beneficiation process.

 2. Political-Economy of Mining: A Case Study

  Political-Economy of Mining:
  A Case Study of India and Brazil, USA, Russia, China, Canada, Chile, South Africa, Europe,

 3. Mineral Processing – case study

  Porcessing of coal, electicity production, coke production
  Ore processing (copper, lead zinc, alumina, ferrous metals, REE, critical elements)
  Chemical ores processing

 4. Political-Economy of Mining: A Case Study

  Political-Economy of Mining:
  A Case Study of India and Brazil, USA, Russia, China, Canada, Chile, South Africa, Europe,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the presented issues. 2. Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
 • Ćwiczenia audytoryjne: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the presented issues During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Attendance at least 60% of the auditorium classes, pass the test of lectures and auditorium exercises, preparation and presentation of the presentation on a selected topic regarding the economics in mineral processing

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent. 2. Ćwiczenia audytoryjne: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student's work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent. Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student's work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test concerning issues from tutorial and auditory exercises. 40% + presentation 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual consultations with the teacher

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge about basic economic issues

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Lowrie, Raymond L; Society for Mining, Metallurgy and Exploration (2002), SME mining reference handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, ISBN 978-0-87335-175-1

BP Statistical Review of World Energy, 67th edition, 2018
Barry A. Wills, James A. Finch FRSC, FCIM, P.Eng., in Wills’ Mineral Processing Technology (Eighth Edition), 2016
Gupta A, Yan D, Mineral Processing Design and Operations – An Introduction, • 2nd Edition • 2016
Drzymała j, Mineral processing

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The current resource base and directions for obtaining zinc concentrates in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 nr 4, s. 52–56.
Raw material and technological aspects of acquiring rare earth metals in domestic conditions] / Barbara TORA, Andrzej Jarosiński // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków
Circular economy in mineral processing / Radosław POMYKAŁA, Barbara TORA // E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01024, s. 1–6. —Tryb dostępu: https://goo.gl/2wKc38 [2018-02-05].
The economic efficiency of zinc and lead ores processing / Daniel SARAMAK, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 205–213.
Energetyczne i materiałowe wykorzystanie odpadów – wybrane technologie opracowane we współpracy

Energy and materials utilization of wastes – selected technologies developed in cooperation between the Faculty of Energy and Fuels and Faculty of Mining and Geoengineering, / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Paliwa i energia XXI wieku Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 9–24. —
Conception of germanium production in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // W: ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali, .2015, Trzebieszowice: KGHM CUPRUM sp. z o. o. CBR, 2015. — ISBN: 978-83-929275-7-0.
New technological solutions in processes of salt recovery in the brewing process / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA // W: ICNOP’12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012,— S. 154–164.
Problems of complex utilization of copper ores in enrichment processes, Stanisław Sobierajski, Norbert Kubacz, Barbara TORA // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6.
Processing of non-ferrous metals secondary raw materials in Poland – trends, opportunities and threats / Stanisław PIETRZYK, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-49. — 2017 R. 18 nr 2, s. 81–92.
The security of the Polish oil sector / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Barbara TORA, Piotr JANUSZ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 948318-2-0. — S. 55. —w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf}. — 2017 R. 18 nr 2, s. 81–92.
Zasoby, wydobycie, import i zużycie ropy naftowej w Polsce, Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, mSúčasnost’a budúcnost’ baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 2018. — S. 68–74

Informacje dodatkowe:

Brak