Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse menadżerskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-108-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Finanse menadżerskie” ma na celu przybliżenie studentom zarządczych aspektów funkcjonowania w świetle finansów strategicznych i operacyjnych. Przedmiot charakteryzuje sposoby zarządzania w obszarach operacyjnym,inwestycyjnym i finansowym w powiązaniu z kompetencjami zarządczymi poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa traktowanych jako centra gospodarcze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i działalnością inżynierską w świetle realizacji celów finansowych. IPZ2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student identyfikuje problemy zarządzania strategicznego i jest w stanie przeanalizować obszary, które dotyczą strategicznych działań w przedsiębiorstwie w świetle zarządzania finansami. IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste analizy strategiczne i w sposób syntetyczny może wnioskować na podstawie efektów przeprowadzonych analiz. IPZ2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi określić i zdefiniować zadania w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jednocześnie potrafi zaplanować i dokonać pomiaru finansowego przedsięwzięć inżynierskich. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować zespołowo i posiada świadomość stałego dokształcania w witle zminających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem i działalnością inżynierską w świetle realizacji celów finansowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student identyfikuje problemy zarządzania strategicznego i jest w stanie przeanalizować obszary, które dotyczą strategicznych działań w przedsiębiorstwie w świetle zarządzania finansami. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste analizy strategiczne i w sposób syntetyczny może wnioskować na podstawie efektów przeprowadzonych analiz. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić i zdefiniować zadania w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jednocześnie potrafi zaplanować i dokonać pomiaru finansowego przedsięwzięć inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować zespołowo i posiada świadomość stałego dokształcania w witle zminających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Wykłady
1. Decyzje finansowe w świetle realizacji celów zarządczych opartych na wzroście wartości przedsiębiorstwa.
2. Modele zarządcze przedsiębiorstw ukierunkowane na realizację zadań finansowych.
3. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny w finansach.
4. Strategie zarządzania aktywami i pasywami – kształtowanie zasobów w kontekście wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
5. Zarządzanie rentownością oparte na marżach pokrycia identyfikowanych w wielopoziomowych rachunkach wyników.
6. Ustalenie przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwach w ujęciu zarządczym według metodologii FCFE, FCFF.
7. Dobór struktury finansowej i wycena kosztów kapitałów finansujących.
8. Inwestycje i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
9. Wartości dla akcjonariuszy – dystrybucja wartości w postaci dywidendy i wykupu akcji.
10. Wartość dla interesariuszy – koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
11. Tworzenie modeli finansowych na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa opartej na maksymalizacji długookresowych przepływów pieniężnych.

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Ćwiczenia audytoryjne
1. Przekształcanie sprawozdań finansowych na potrzeby zarządcze
2. Podejmowanie decyzji ukierunkowanych na wzrost rentowności
3. Rentowność a kreowanie wartości przedsiębiorstwa
4. Identyfikacja przepływów pieniężnych na potrzeby celów finansowych krótkoterminowych
5. Ocena inwestycji strategicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa
6. Kalkulacja kosztów kapitałów finansujących
7. Ocena wartości przedsiębiorstwa w kontekście maksymalizacji przepływów długookresowych- modele finansowe
8. Analiza ryzyk w modelu wartości przedsiębiorstwa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest egzamin obejmujący pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu z wykładów. waga ćwiczeń wynosi 0,3 natomiast waga egzaminu 0,7.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami z poziomu studiów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G. Hawawini, C. Viallet: Finanse menedżerskie, Wydawnictwo PWE Warszawa, 2007
2. E. Brigham, J. Houston; Zarządzanie finansami, Wydawnictwo PWN Warszawa 2015
3. J. Glynn, J. Perrin, M. Murphy, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo PWN Warszawa 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie — Evolution of CFO functions in the enterprise / Arkadiusz KUSTRA, Maria Sierpińska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, s. 757–766. — Bibliogr. s. 765–766, Streszcz., Abstr.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego — Financing of international corporations in conditions of economic crisis / Arkadiusz KUSTRA, Agata Sierpińska-Sawicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 791–804. — Bibliogr. s 802–803, Streszcz., Summ.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
3. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
4. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Informacje dodatkowe:

Brak