Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie energią
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-207-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć omówione zostaną problemy zarządzania energią w skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej, a także związane z tym aspekty wybrane technologiczne, środowiskowe społeczne i polityczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz metod kształtowania gospodarki energią i paliwami w skali krajowej i lokalnej, o dostępnych źródłach energii i paliw, metodach ich transportu oraz systemach energetyki rozproszonej. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03
M_W003 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi przygotować merytoryczną wypowiedź oraz prezentację dotyczącą problematyki zarządzania energią. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii, kształtowania polityki energetycznej oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz metod kształtowania gospodarki energią i paliwami w skali krajowej i lokalnej, o dostępnych źródłach energii i paliw, metodach ich transportu oraz systemach energetyki rozproszonej. + - - + - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią + - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. - - - + - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować merytoryczną wypowiedź oraz prezentację dotyczącą problematyki zarządzania energią. - - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii, kształtowania polityki energetycznej oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych - - - + - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 151 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wytwarzanie i zużycie energii w Polsce i innych krajach,
Bilans energetyczny, system energetyczny, przesył i konwersja energii.
Aspekty politycznej, technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wytwarzania energii z różnych źródeł.
Znaczenie i uwarunkowania niezależności energetycznej w skali lokalnej i krajowej
Kształtowanie polityki energetycznej – wybrane zagadnienia
Międzynarodowy rynek energii i paliw
Rynek energii i w skali kraju, regionu, gminy.
Koszty energii, ich źródła i rodzaje.
Gospodarowanie energią w skali lokalnej, pojęcie klastra energii.
Mikrogeneracja i energetyka prosumencka.
Uwarunkowania prawno-regulacyjne rozwoju energetyki rozproszonej. System feed-in tariffc. Idea systemów Smart grid.
Metody ograniczenia zużycia energii, energochłonność, efektywność energetyczna.
Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001

Zajęcia seminaryjne (9h):

Dostępne źródła energii – uwarunkowania technologiczne, polityczne, środowiskowe i społeczne
Bilans energii w krajach w skali UE i świata
Instrumenty krajowe i międzynarodowe kształtowania polityki energetycznej
Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt: analiza zarządzania energią w wybranej firmie lub gminie.
Analiza zużycia różnych rodzajów energii, energochłonność procesów., energoefektywność
Analiza dostępnych źródeł energii.
Ocena możliwości ograniczenia zużycia energii w oparciu o rozwiązania organizacyjne i technologiczne, w tym instalacje prosumenckie.
Propozycje modernizacji planów zarządzania energią. Prezentacja wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Praca w grupach przygotowanie projektu oraz jego prezentacja.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Przedmiotem zajęć projektowych jest projekt dotyczący analizy zarządzania energią w wybranej firmie lub gminie. Ocena ćwiczeń uwzględnia: wartości merytoryczną, w tym wnioski, jakość analizy i jakość prezentacji, a także: aktywność podczas ćwiczeń, postęp realizacji i terminowe przygotowanie.

Podczas zajęć seminaryjnych studenci będą mieli za zadania przygotować prezentację oraz wypowiedź ustną na zadanych temat. Oceniana będzie wartość merytoryczna przygotowanych treści, jakość prezentacji oraz wypowiedzi ustnej, a także udział w dyskusji.

Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy prezentowanej podczas wykładów oraz wskazanych źródłach do samodzielnego studiowania. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia seminaryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia obowiązkowe,
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (45%), ćwiczeń projektowych (30%) oraz seminaryjnych (25%). W ocenie końcowej może być uwzględniana również aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kit Oung; Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
2. Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz; Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2017.
3. Góralczyk I., Tytko R.; Racjonalna gospodarka energią : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.
4. Norma ISO 50001 “Systemy zarządzania energią”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pomykała R., Kuczyńska I., 2012, Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Energetyka Gazowa nr 1, s. 34–39.
Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R., 2011, „Perspektywiczne rozwiązania: gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie (Perspectivesolutions: bio-waste management in municipality), Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10, s. 38–39.
Pomykała R., Łyko P., 2013, Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik : nauka-technika-rynek, R. 67 nr 5, s. 454–457
Mazurkiewicz M., Uliasz -Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R.,: Metody seperacji i wychwytywania CO2. Polityka energetyczna. Tom 8, Zeszyt Specjalny. Kraków 2005

Informacje dodatkowe:

brak