Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kontrola procesów technologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-213-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować wiedzę i umiejętności z zakresu kontroli procesów technologicznych inżynierii środowiska w ujęciu ich opróbowania, opomiarowania oraz automatyzacji i sterowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z kontroli procesów technologicznych w inżynierii środowiska Egzamin,
Kolokwium
M_W002 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 zna podstawy projektowania schematów kontroli Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przygotowywać próbki wg przyjętego schematu – rozdrabnianie, podział, mielenie, ucieranie, kontrola operacji Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi wykonywać wybrane pomiary parametrów odpadów stałych lub ciekłych Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi zaprojektować schemat kontroli dla wybranego zakładu inżynierii środowiska Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość konieczności kontroli procesów technologicznych w inżynierii srodowiska Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z kontroli procesów technologicznych w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów + - + - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy projektowania schematów kontroli + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotowywać próbki wg przyjętego schematu – rozdrabnianie, podział, mielenie, ucieranie, kontrola operacji + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonywać wybrane pomiary parametrów odpadów stałych lub ciekłych + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi zaprojektować schemat kontroli dla wybranego zakładu inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności kontroli procesów technologicznych w inżynierii srodowiska + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Podstawowe definicje kontroli procesów technologicznych. Zadania kontroli, metody kontroli, funkcje systemów kontroli, klasyfikacja systemów kontroli.
2. Podstawy pobierania próbek, sposób pobierania, wielkość próbek, rodzaje próbek.
3. Normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców, odpadów i procesów.
4. Przygotowanie próbek – uśrednianie, pomniejszanie, schematy przygotowania.
5. Sposoby opróbowania, rodzaje eksperymentów przemysłowych – czynny, bierny, błędy opróbowania, niepewność pomiaru.
6. Technika pobierania i przygotowania próbek – próbobiorniki ręczne, mechaniczne i automatyczne, podzielniki próbek.
7. Systematyka pomiarów technologicznych, pomiary ilościowe i jakościowe. Podstawy teoretyczne wybranych pomiarów.
8. Metody i urządzenia pomiarowe składu ziarnowego produktów, surowców i odpadów.
9. Popiołomierze – rodzaje, zasada budowy i działania.
10. Pomiar zawartości pierwiastków w produktach.
11. Pomiar wybranych parametrów środowiskowych.
12. Przepływomierze i wagi taśmowe, pomiar zapełnienia zbiorników.
13. Schemat kontroli, oznaczenia i symbole na schematach kontroli, omówienie normy PN.
14. Schematy kontroli wybranych obiektów przemysłowych – oczyszczalnia ścieków, zakład przeróbczy itp.
15 Systemy SCADA

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Uśrednianie i podział próbek – ocena metody.
2. Przygotowanie próbek wg przyjętego schematu.
3. Określenie składu ziarnowego produktu gruboziarnistego.
4. Określenie składu ziarnowego produktu drobnoziarnistego.
5. Określenie zawartości popiołu w próbce.
6. Określenie gęstości materiału.
7. Określenie składu pierwiastkowego metodą XRF.
8. Wykonanie wybranych pomiarów parametrów cieczy – pH, Eh, zagęszczenia, itp.
9. Analiza schematów kontroli wybranych obiektów inżynierii środowiska, zaprojektowanie schematu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze sprawozdań.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z ćwiczeń
laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z zajęć laboratoryjnych x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu procesów technologicznych w inżynierii środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013
2. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2. Poradnik górnika tom V. Wyd Śląsk, Katowice 1976
3. Cierpisz S., Parametry jakości węgla – pomiary i sterowanie. WPŚl. Gliwice 2005
4. Mączka W., Trybalski K., Kontrola procesów technologicznych cz. V, skr. ucz. AGH 836, Kraków 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2.TRYBALSKI K., KĘDZIOR A., KRAWCZYKOWSKI D.: Urządzenia i metody pomiarowe uziarnienia w polskich zakładach przeróbki rud metali nieżelaznych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2004, z. 2/1 s. 125–146
3. TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Modelowanie przemysłowego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wskaźników oceny. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2006, z 3/1, s.327-346
4 KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2007, z 3/1, s. 279–295
5. KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji typów rud miedzi. Górnictwo i Geologia, Tom 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 27-38
6. KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonie. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4, s.153-168
6. KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji typów rud miedzi. Górnictwo i Geologia, Tom 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 27-38
7. KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonie. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4, s.153-168

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.