Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie danych z badań środowiskowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-214-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza statystyczna środowiskowych danych pomiarowych. Korelacja wieloraka i cząstkowa. Regresja. Zastosowanie parametrycznych testów statystycznych do opracowania wyników badań środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z metrologii, probabilistyki i statystyki Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna metody analizy ilościowej danych środowiskowych. Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna metody analizy jakościowej danych środowiskowych. Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność stosowania ilościowych metod opisu statystycznego danych środowiskowych Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student ma umiejętność interpretowania i wnioskowania statystycznego na podstawie danych środowiskowych Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student ma umiejętność zastosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska. Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma przygotowanie do pracy zespołowej Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności człowieka w środowisku Wykonanie ćwiczeń
M_K003 Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z metrologii, probabilistyki i statystyki - + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody analizy ilościowej danych środowiskowych. - + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analizy jakościowej danych środowiskowych. - + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność stosowania ilościowych metod opisu statystycznego danych środowiskowych - + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność interpretowania i wnioskowania statystycznego na podstawie danych środowiskowych - + + - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność zastosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska. - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma przygotowanie do pracy zespołowej - + + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności człowieka w środowisku - + + - - - - - - - -
M_K003 Student jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Środowisko użytkownika w programie Statistica. Pliki z danymi.
2. Specyfikacja zmiennych i przypadków. Operacje na danych. Import i eksport danych. Przykłady elementarnych analiz.
3. Statystyki podstawowe i tabele.
4. Metody nieparamentryczne. Wykresy. Modyfikacje wykresów po utworzeniu.
5. Eksploracyjne narzędzia graficzne.
6. Testy dla dwu niezależnych próbek. Test Walda-Wolfowitza. Test U Manna-Whitneya. Test Kołmogorowa-Smirnowa. Test dla dwu zależnych próbek. Test znaków. Test kolejności par Wilcoxona. Test McNemary. Testy dla n próbek. Test Kruskala-Wallisa. Test Friedmana. Test Q Cochrana. Korelacje nieparametryczne: R Spearmana, Kendalla, test chi kwadrat niezależności. Testy zgodności: test chi kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

1. Charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych. Typowe rozkłady empiryczne. Klasy rozkładów empirycznych: rozkłady symetryczne i asymetryczne, rozkłady jednomodalne i wielomodalne, rozkłady wklęsłe, rozkłady równomierne.
2. Miary rozkładów empirycznych. Miary tendencji centralnej. Średnia arytmetyczna. Obliczanie średniej arytmetycznej ważonej z szeregu rozdzielczego jedno- i wielostopniowego. Obliczanie mediany w szeregu rozdzielczym jedno- i wielostopniowym. Wyznaczanie modalnej z szeregu rozdzielczego jedno- i wielostopniowego.
3. Ocena rozproszenia zjawisk za pomocą odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Dyspersja względnej klasyfikacji.
4. Obliczanie współczynnika asymetrii wyników badań środowiskowych. Względna klasyczna miara skośności.
5. Leptokurtyczny i platykurtyczny rozkład danych. Obliczanie miar koncentracji.
6. Obliczanie współczynnika korelacji rxy Pearsona dla związku statystycznego dwóch parametrów środowiskowych.
7. Zastosowanie parametrycznych testów statystycznych do opracowania wyników badań środowiskowych.
8. Zastosowanie nieparametrycznych testów statystycznych do opracowania wyników badań środowiskowych.
9. Wykorzystanie analizy SWOT do planowania strategicznego w ochronie środowiska. Określanie wyznaczników zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne należy zaliczyć poprzez wykonanie zadania zleconego przez prowadzącego i złożenie sprawozdania. Nie przewiduje się zaliczeń poprawkowych.
Na kolokwium końcowym z ćwiczeń audytoryjnych student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich audytoriach. Obowiązuje jedno zaliczenie poprawkowe.
60% audytoriów odbywa się w formie e-learningu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach laboratoryjnych należy odbyć z inną grupą laboratoryjną za zgodą prowadzącego.
Na kolokwium końcowym z ćwiczeń audytoryjnych student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich audytoriach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość programu z przedmiotu statystyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kobus P., Pietrzykowski R., Zieliński W.: Statystyka z pakietem STATISTICA, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2001.
Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL, sylabusy I – VI, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1999.
Sobczyk W.: Metody statystyczne w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży. Skrypt uczelniany do zajęć z przedmiotu: matematyczne opracowanie wyników badań, Agencja Wydawniczo-Konsultingowa Geo, Kraków 2002.
Statistica PL. Ogólne konwencje i statystyki I, Wyd. StatSoft Sp. z o.o., Kraków 1997.
Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych I, wyd. StatSoft, Kraków 2000.
Zieliński T.: Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki, Wyd. StatSoft Sp. z o.o. , Kraków 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W.: Ocena skuteczności metod edukacji ekologicznej z zastosowanie testu t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych. Mezinarodna Konference , Univerzita Palackeho, Olomouc 2001, Czechy, s. 246-249.
1. Sobczyk W.: Wykorzystanie współczynnika korelacji wielokrotnej w badaniach pedagogicznych. XIV DIDMATTECH 2001, Politechnika Radomska, Radom 2001, s. 612-617.
2. Sobczyk W.: Metody statystyczne w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży. Skrypt uczelniany do zajęć z przedmiotu: matematyczne opracowanie wyników badań. Agencja Wydawniczo- Konsultingowa Geo, Kraków 2002, ss. 93.
3. Sobczyk W.: The application of computers in environmental studies and in education. Medzinárodna vedecka konferencia Schola 2006 „Kvalita výchovy a vzdelávania”, Bratislava 2006, s. 358-362.
4. Собчик В., Нагорнюк О. Польський досвід використання статистичних методів дослідження в екологічній освіті / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екотрофологія аспекти продовольчої та харчової безпеки» 17-18 вересня 2009 р. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – С.172-175.
5. Biedrawa A., Sobczyk W.: AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji. Rocznik Naukowy <Edukacja – Technika – Informatyka>, nr 1/2010, cz.1, Przemyśl 2010. ISSN 2080-9069, s. 285-291.
6. Biedrawa A., Sobczyk W.: AHP (Analitic Hierarchy Process) – Multicriteria method of solving decision tasks. Rozdział w monografii: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny]. ISBN 978-83-7342-266-7, Opole 2010, s. 3–10.
7. Sobczyk W., Biedrawa A.: Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem. Rocznik Naukowy <Edukacja – Technika – Informatyka>, nr 2/2011, cz.1, Przemyśl 2011. ISSN 2080-9069, s. 325-336.
8. Sobczyk W., Kowalska A.: Ocena wpływu eksploatacji złóż żwirów w Myscowej na środowisko przyrodnicze doliny Wisłoki. Przegląd Górniczy 2014, t. 70, nr 5, s. 117–123.
9. Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J.: Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 2014, vol. 2, s. 157-172.
10. Kowalska A., Sobczyk W.: Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko (We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment). Surowce i Maszyny Budowlane ISSN 1734-7998. 2014, nr 4–5, s. 46–48, 51-52.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych następuje poprzez uzyskanie pozytywnych ocen z przewidzianych kolokwiów. Zaliczenie wszystkich tematów z ćwiczeń audytoryjnych należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru. Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń audytoryjnych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie wszystkich doświadczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawozdań. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzących oraz w przypadku wolnego miejsca przy stanowisku.