Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie BAT
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-308-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy funkcjonowania zakładów przemysłowych na terenie UE i stosowania przez nich najnowszych rozwiązań technologicznych (BAT) ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna kluczowe wymagania stawiane technologiom w ramach dokumentów referencyjnych BAT IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT oraz wymagania i podstawy prawne ich wdrażania. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować aspekty środowiskowe dla wybranych technologii oraz sporządzić uproszczony wniosek o pozwolenie zintegrowane IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu przemysłu na środowisko oraz konieczności i znaczenia minimalizacji niekorzystnego oddziaływania. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna kluczowe wymagania stawiane technologiom w ramach dokumentów referencyjnych BAT + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT oraz wymagania i podstawy prawne ich wdrażania. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować aspekty środowiskowe dla wybranych technologii oraz sporządzić uproszczony wniosek o pozwolenie zintegrowane - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu przemysłu na środowisko oraz konieczności i znaczenia minimalizacji niekorzystnego oddziaływania. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Pojęcie i zakres BAT (Best Available Technology),
Wymagania stawiane technologiom w ramach BAT w ujęciu technologicznym i formalnym.
Podstawy prawne wdrażania wymagań BAT.
Powiązanie BAT z systemami zarządzania środowiskowego według CP, ISO, EMAS. Techniki minimalizacji zanieczyszczeń.
Konkluzje BAT.
Pozwolenia zintegrowane.
System ETV.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Przykłady technik i procedur minimalizacji zanieczyszczeń dla instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane.
Przygotowanie i ocena wniosków o pozwolenie zintegrowane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanego sprawozdania (opracowania). Ocenie podlega realizacja poszczególnych zadań, zaangażowanie w pracę zespołu oraz prezentacja wyników prac. Ponadto pod uwagę będzie brana również terminowość jego oddania.
Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest określana jako średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytania (40%) i ćwiczeń projektowych(60%). Dla obu tych elementów wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej.
Podczas wyliczania oceny końcowej możliwe jest uwzględniania aktywności podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Poradnik gospodarki odpadami. Wydawnictwo Verlag Dashofer.
2.Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
3.www.mos.gov.pl
4.www.ekoportal.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KĘPYS W. , 2008 – Próba odzysku popiołów lotnych i żużli z instalacji termicznego przekształcania odpadów jako kruszywa sztucznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 3/3 s. 149–156.
KĘPYS W. , WISŁA-WALSH E., 2007 – A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16 no. 3B s. 223–227.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.

Informacje dodatkowe:

Dwa terminy kolokwium zaliczeniowego: jeden podstawowy i jeden poprawkowy.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.