Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-311-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka modułu obejmuje projektowanie instalacji w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych z uwzględnieniem wymagań stawianych takim budynkom, stosowanych źródeł energii i badań przeprowadzanych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań odnośnie budynków pasywnych i niskoenergetycznych Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu instalacji i źródeł energii stosowanych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat badań wykonywanych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić zapotrzebowanie na energię dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych Wykonanie projektu
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich typów instalacji i urządzeń odpowiednich dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_U003 Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich typów instalacji i urządzeń odpowiednich dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu instalacji w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań odnośnie budynków pasywnych i niskoenergetycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu instalacji i źródeł energii stosowanych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat badań wykonywanych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zapotrzebowanie na energię dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich typów instalacji i urządzeń odpowiednich dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność zastosowania odpowiednich typów instalacji i urządzeń odpowiednich dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu instalacji w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

- standardy budynków pasywnych i niskoenergetycznych,
- przegrody w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych,
- ocena jakości powietrza w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych,
- zapotrzebowanie energii pierwotnej w instalacjach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji,
- zasady projektowania instalacji technicznych w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych,
- odnawialne źródła energii w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych,
- szczelność budynków pasywnych i niskoenergetycznych,
- badania termowizyjne budynków pasywnych i niskoenergetycznych,
- nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne budynków pasywnych i niskoenergetycznych,
- klasy energetyczne i dobór energooszczędnego wyposażenia budynków pasywnych,
- sterowanie inteligentne w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt instalacji i dobór urządzeń wentylacji, ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku pasywnym lub energooszczędnym. Projekt obejmuje wyznaczenie zapotrzebowania na energię, projekt koncepcyjny poszczególnych instalacji oraz dobór źródeł energii tak, aby budynek spełniał wymagania budynku pasywnego lub energooszczędnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład w formie klasycznego wykładu tablicowego mocno wspomagany prezentacją komputerową. Mile widziana aktywność studentów w formie zadawania pytań oraz dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Wykonanie projektu dla danych opisanych przez prowadzącego. Prowadzący przedstawia zakres i formę projektu, pokazuje przykłady obliczeniowe oraz konsultuje poszczególne etapy projektu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: wykonanie projektu i zaliczenie ustne.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa. Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Feist W. Podstawy budownictwa pasywnego. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006.
Piotrowski R., Domini P. Budowa domu pasywnego krok po kroku. Przewodnik budowlany, Warszawa 2012.
Wnuk R. Budowa Domu Pasywnego w praktyce. Przewodnik budowlany, Warszawa 2006.
Kaczkowska A. Dom pasywny. Kabe, Krosno 2009.
Nowak H. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
Pawłowski K. Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Grupa Medium, Warszawa 2017.
Wnuk R. Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. Przewodnik budowlany, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Czernik D., Korzec M. Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym — Conceptual analysis of heating systems in an energy-efficient building. Rynek Instalacyjny, 2018, nr 9, s. 22–26
Obracaj D., Korzec M., Matusik M., Sas S. Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła — Analysis of the possibility of using photovoltaic panels in a heating system of a building with an air source heat pump. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2017, t. 48 nr 6, s. 240–245.
Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P. Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych — Heat recovery in the ventilation systems with air recirculation in a presence of inner source of gaseous pollution. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530.
Obracaj D., Korzec M., Matusik M., Sas S. Wpływ rodzaju oszklenia na bilans cieplny pomieszczenia — Influence of the type of glazing on room energy balance. Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa: monografia, red. nauk. Klaudia Pujer. Wrocław, Exante, 2016, s. 131–148.
Łuczak R., Ptaszyński B., Kuczera Z., Życzkowski P. Energy efficiency of ground-air heat exchanger in the ventilation and airconditioning systems. E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00015, s. 1–9. ISBN 978-2-7598-9055-2. International conference on Energy and environmental protection: Krakow, September 13–14, 2018.
Ptaszyński B., Życzkowski P., Łuczak R., Kuczera Z. Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 — Air recirculation in the room including an internal source of CO2 emission. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 423–427.

Informacje dodatkowe:

Brak