Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rewitalizacja środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-314-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat przyczyn przekształcenia środowiska i sposobów rewitalizacji. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna podstawy prawne i metodologiczne rewitalizacji środowiska jak również źródła finansowania. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz ustalić metody i kierunki rewitalizacji. Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rewitalizacji terenu przekształconego działalnością człowieka na podstawie charakterystyki czynników i ustalonych kryteriów wyboru optymalnego sposobu rewitalizacji. Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie analizy i oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz sposobów rewitalizacji. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat przyczyn przekształcenia środowiska i sposobów rewitalizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy prawne i metodologiczne rewitalizacji środowiska jak również źródła finansowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz ustalić metody i kierunki rewitalizacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rewitalizacji terenu przekształconego działalnością człowieka na podstawie charakterystyki czynników i ustalonych kryteriów wyboru optymalnego sposobu rewitalizacji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie analizy i oceny stopnia przekształcenia środowiska oraz sposobów rewitalizacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Informacje wprowadzające: podstawowe definicje – środowisko, ochrona środowiska, teren poprzemysłowy, teren pogórniczy, teren zdegradowany, teren zdewastowany, brownfield, rekultywacja, zagospodarowanie, rewitalizacja, działania naprawcze, renaturyzacja, sukcesja naturalna, kierunek rekultywacji (rewitalizacji).
2. Podstawy prawne rewitalizacji – Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rządowy program dla terenów poprzemysłowych, Programy operacyjne.
3. Struktura i rodzaje terenów wymagających rewitalizacji: tereny poprzemysłowe, tereny pogórnicze, tereny powojskowe, tereny miejskie, tereny wiejskie. Podmioty odpowiedzialne w zakresie rekultywacji, zagospodarowania, rewitalizacji.
4. Klasyfikacja czynników charakteryzujących obszary wymagające rewitalizacji. Systematyka kierunków rewitalizacji. Metodologia projektowania rewitalizacji trenów przekształconych.
5. Źródła finansowania rewitalizacji. Programy rewitalizacji.
6. Krajowe i zagraniczne przykłady projektów rewitalizacyjnych. Identyfikacja czynników sukcesu i niepowodzenia w realizacji działań rewitalizacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (12h):

Opracowanie koncepcji rewitalizacji dla terenu poprzemysłowego w oparciu o charakterystykę czynników i ustalonych kryteriów wyboru optymalnego sposobu zagospodarowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z egzaminu (0,7) oraz ćwiczeń projektowych (0,3). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu rekultywacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
2. Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Nr 1408. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 1998.
3. Malewski J. (red.): Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999.
4. Jarczewski W. (red.): Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Rewitalizacja miast polskich, tom 4. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast. Kraków, 2009.
5. Uberman Ryszard, Uberman Robert: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2010.
6. Paulo A.: Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 24, zeszyt 2/3, 2008.
7. „Od terenów poprzemysłowych do …” Materiały konferencji REGENTIF. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

2. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
3. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
6. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
7. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
8. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
9. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
10. Ostręga A.: „Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metoda. [w:] Metody zarządzania odnową miast”. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kleczkowskiego. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 2008.
11. Uberman R. Ostrega A.: „Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin” [w] „Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego.” Kraków, 2007.
12. Ostręga A., Kasprzyk R.: „Społeczne aspekty rewitalizacji”. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, 2007.
13. Uberman R., Ostręga A.: Rekultywacja i rewitalizacja terenów po działalności górniczej. Polskie osiągnięcia i problemy. [w:] Ostręga A. (red.), 1-sze Polsko-Niemieckie Forum “Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”, Wisła-Jawornik, 8-9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET.

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia projektowe zaliczone zostaną na podstawie wykonanego projektu. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden dodatkowy termin egzaminu. Zakres materiału do egzaminu obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana poprzez podniesienie oceny. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student jest zobowiązany do samodzielnego ich nadrobienia. W przypadku każdej formy zajęć istnieje jednokrotna możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.