Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-315-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Biegańska Jolanta (biega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zaznajomienie studenta z podstawami prawnymi i merytorycznymi w procedurze OOŚ, rodzajami przedsięwzięć wymagających opracowania raportu OOŚ, jego zakresem, wymaganiami i wytycznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U004 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Postepuje zgodnie z zasadami etyki Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 9 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. + - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. + - + + - - - - - - -
M_K002 Postepuje zgodnie z zasadami etyki - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Wykład

1. OOŚ jako synteza rozumienia procesów przemysłowych zachodzących w środowisku i wymagań formalno-prawnych – 1 godz.
2. Podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe) i merytoryczne w procedurze OOŚ – 1 godz.
3. Założenia do przeprowadzenia OOŚ – 1 godz.
4. Kwalifikacje i rodzaje przedsięwzięć wymagających opracowanie raportu. Zakres raportu OOŚ. Schematy postępowania – 2 godz.
5. Strategiczne Oceny Oddziaływania na środowisko. Pozwolenia Zintegrowane – 1 godz.
6. Charakterystyka sozologiczna technologii w procesie OOŚ. Cechy powiązań przemysłu ze środowiskiem – 1 godz.
7. Wymagania i wytyczne w procedurach OOŚ, udział społeczeństwa – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Zapoznanie się z przykładowymi raportami OOŚ.
Ocena merytoryczna przykładowych prognoz i raportów oceny oddziaływania na środowisko.– 1 godz.
2. Dostęp do informacji publicznych o środowisku dla potrzeb OOŚ. Wyszukiwanie informacji dotyczących środowiska dostępnych na stronach internetowych dla danego przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenach objętych ochroną prawną i niechronionych. Analizowanie i nakładanie na siebie metadanych. – 1 godz.
3. Etapy w procesie OOŚ. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. – 1 godz.
4. Identyfikacja oddziaływania przedsięwzięcia na komponenty środowiska. Rozpoznanie pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku, w tym transgraniczne. – 1 godz.
5. Prognozowanie skutków oddziaływania przedsięwięcia na środowisko. Przewidywanie skutków oddziaływań na podstawie wstępnej oceny oddziaływania na środowisko. – 1 godz.
6. Monitoring i ocena oddziaływania. Kompensacja skutków oddziaływania, wybór sposobów poprawy stanu środowiska – 2 godz.
7. Proces planowania, Opis wariantów przedsięwzięcia. Wpływ społeczeństwa na podejmowane decyzje. – 1 godz

Ćwiczenia projektowe (9h):
Ćwiczenia projektowe

1. Procedura postępowania w ocenie środowiskowej.
Sporządzenie schematu postępowania ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. – 1 godz.
2. Wstępny raport OOŚ.
Wykonanie uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko metodą Macierzy Leopolda lub metodą List sprawdzających. – 2 godz.
3. Raport OOŚ.
Sporządzenie szczegółowego raportu oceny oddziaływania na środowisko. – 3 godz.
4. Oddziaływanie transgraniczne – referat.
Ocena wpływu przedsięwzięcia w przypadku oddziaływania transgranicznego – 3 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę prezentowaną na wykładach (2 terminy).
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanych projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
3. Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Postępowania
administracyjne w sprawach określonych ustawą (patrz pkt. 1)
4. I. Grudzińska, J. Zarzecka, 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko , Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
5. T. Wilżak, 2011, Przedsięwzięcia mogące znaczące oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów (patrz pkt. 2), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
6.M. Pchałek, M. Behnke, 2009, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
7. Problemy ocen środowiskowych, Kwartalnik, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT,
Gdańsk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest okazanie konspektu z wykładów oraz pozytywna ocena z projektu i ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Studentowi przysługują dwa terminy kolokwium zaliczeniowego (podstawowy + poprawkowy), przy czym nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej.
3. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy odrobić na zajęciach dodatkowych w terminie ustalonym przez prowadzącego, przy realizacji tego samego materiału.
4. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali komputerowej.