Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analysis of the company and management problems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-401-ZS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course Analysis of the company and management problems enables to broaden student’s knowledge covering financial, strategic and business aspects of a company.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. IPZ2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. IPZ2A_U01, IPZ2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student does the exercises individually or in a group. IPZ2A_K03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student does the exercises individually or in a group. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

The place of financial analysis into management information system
Financial objectives & the analyse of value creation
Types of financial analysis (traditional vs modern)
Sources of financing
Financial troubles & warning system about bankruptcy
Business model

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Managers cockpit (dashboard)
Financial analysis of economic health of a company
Du Pont Model as an extension of ROE index (pyramid analysis)
The influence of changing factors at the economic occurrence levels (method of successive substitutions)
Bankruptcy prediction models – Early Warning Systems (EWS)
Business model (canvas)
Team building

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. passing lectures: writing a single choice test and filling in gaps
2. passing auditorium classes: test + work in groups + project execution and presentation
There is only one additional term for passing lectures/classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade consists of: mark from lecture’s test (30%), mark from the auditorium classes (50%), mark from the prepared thematic presentation (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of any absence – equalization of the student’s arrears in the auditorium classes will be held according to the lecturer’s findings.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the language at B2 level and ffinancial management issues.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materials provided by the teacher.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Kowal, Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , W: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 50, Uniwersytet Szczeciński 2012
2. B. Kowal, Risk management and the concept of dynamic balanced scorecard, W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012
3. B. Kowal, Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011, nr 9
4. Wybrane aspekty realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z wykorzystaniem Balanced Scorecard : [monografia] — Selected aspects of the implementation of a coal mining company strategy using the Balanced Scorecard, Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016
5. Sources of financing investments in the energy sector, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Wiktoria SOBCZYK, W: Energy and fuels 2016, Kraków, 21–23 September 2016
6. Sustainability reporting in the energy sector / Barbara KOWAL, Arkadiusz KUSTRA, E3S Web of Conferences, International conference on the Sustainable Energy and Environment Development, Kraków, Poland, May 17–19, 20161. B. Kowal, Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , W: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 50, Uniwersytet Szczeciński 2012
2. B. Kowal, Risk management and the concept of dynamic balanced scorecard, W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012
3. B. Kowal, Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011, nr 9
4. Wybrane aspekty realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z wykorzystaniem Balanced Scorecard : [monografia] — Selected aspects of the implementation of a coal mining company strategy using the Balanced Scorecard, Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016
5. Sources of financing investments in the energy sector, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Wiktoria SOBCZYK, W: Energy and fuels 2016, Kraków, 21–23 September 2016
6. Sustainability reporting in the energy sector / Barbara KOWAL, Arkadiusz KUSTRA, E3S Web of Conferences, International conference on the Sustainable Energy and Environment Development, Kraków, Poland, May 17–19, 2016

Informacje dodatkowe:

The auditorium classes are compulsory. Passing the auditorium exercises can be obtained at the basic time (one term) and additional time limit (also one term). If a student has left more than 20% of the auditorium classes, he may not be allowed to take pass the subject in basic term.
Lectures are not compulsory, but attendance is recommended. Lectures finish with a test.
All members of the project’s team (groups of 2 or 3 students) must participate in the presentation.