Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikroekonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-103-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma służyć przekazaniu studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, z podstawowym w tej kwestii nastawieniem na jej rozumienie w ujęciu mikroekonomicznym. Jest kursem wyjściowym dla innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych na kierunku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w jego części podażowej i popytowej. Zna zasady rzadkości zasobów oraz potrzebę specjalizacji i wymiany. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat sposobu określania poziomu popytu efektywnego. Posiada wiedzę z zakresu określania poziomu produkcji dającego minimalny poziomu kosztu jednostkowego oraz maksymalny poziom zysku. IPZ1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma podstawowe umiejętności w zakresie analityki rynkowej. Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości mikroekonomiczne związane z częścią popytową i podażową rynku. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi określać poziomy produkcji dającej najlepsze efekty natury kosztowej oraz zyskowej. IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować podstawowe projekty z zakresu problemów efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma elementarne kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku w jego części podażowej i popytowej. Zna zasady rzadkości zasobów oraz potrzebę specjalizacji i wymiany. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat sposobu określania poziomu popytu efektywnego. Posiada wiedzę z zakresu określania poziomu produkcji dającego minimalny poziomu kosztu jednostkowego oraz maksymalny poziom zysku. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma podstawowe umiejętności w zakresie analityki rynkowej. Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości mikroekonomiczne związane z częścią popytową i podażową rynku. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określać poziomy produkcji dającej najlepsze efekty natury kosztowej oraz zyskowej. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować podstawowe projekty z zakresu problemów efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma elementarne kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Pojęcie i rozumienie ekonomii oraz rola zasobów rzadkich w jej funkcjonowaniu (1,5h)

  - Rozwój ekonomii od czasów starożytnych aż do współczesności (0,5h)
  - Zasoby rzadkie (0,5h)
  - Rozdział ekonomii na makro- i mikroekonomię (0,5h)

 2. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny. Rozwój intensywny i ekstensywny (3h)

  - Przedmiot produkcji (0,5h)
  - Podziału dóbr produkcji i reguły nimi rządzące (0,5h)
  - Koszt alternatywny (0,5h)
  - Krzywa możliwości produkcyjnych w aspekcie kosztu alternatywnego (0,25h)
  - Krańcowa stopa transformacji produkcyjnej (0,25h)
  - Rozwój ekstensywny i intensywny (0,25h)
  - Pojęcie wynalazku i innowacji (0,25h)

 3. Specjalizacja i wymiana a prawo komparatywnej przewagi (2h)

  - Pojęcie specjalizacji w gospodarce i jej uwarunkowania (0,25h)
  - Pojęcie wymiany w gospodarce i jej uwarunkowania (0,25h)
  - Rola pieniądza w wymianie i jego rodzaje (0,5h)
  - Rola pośrednika handlowego, jako budującego wartość w systemie gospodarczym (0,5h)
  - Koszty pośrednictwa handlowego (0,25h)
  - Prawo komparatywnej przewagi (0,25h)

 4. Funkcjonowanie rynku (6h)

  - Pojęcie rynku jako procesu łączącego dwie jego strony (0,25h).
  - Rodzaje rynku. Definicja konkurencji (0,25h)
  - Pojęcie podaży i jej determinanty (0,5h)
  - Rodzaje podaży (0,25h)
  - Pojęcie popytu i jego determinanty (0,5h)
  - Rodzaje popytu (0,25h)
  - Efekt substytucyjny i dochodowy w zmianach popytu (0,25h) – Pojęcie mechanizmu rynkowego, w tym równowagi rynkowej oraz niedoboru i nadwyżki (0,5h)
  - Pojęcie elastyczności popytu i podaży (1h)
  - Relacje w zakresie elastyczności cenowej, elastyczności dochodowej i elastyczności mieszanej (1h)
  Wpływ elastyczności cenowej na kształtowanie się rodzaju popytu i podaży (0,5h)
  Paradoks Giffena (0,5h)
  - Relacje popytowe i podażowe w funkcji czasu (0,25h)

 5. Linia budżetu i krzywe obojętności (4h)

  - Zasady rządzące linią budżetu (0,5h)
  - Ceny i dochód konsumenta a jego możliwości konsumpcyjne (0,5h)
  - Czynnik dochodowy i cenowy w kształtowaniu nachylenia krzywej (0,5h)
  - Preferencja konsumenta (0,5h)
  - Cztery założenia krzywej obojętności i mapy użyteczności (1h)
  - Krańcowa stopa substytucji (1h)

 6. Przedsiębiorstwo jako główny element podażowej części rynku (2h)

  - Rola przedsiębiorstwa w gospodarce (0,5h)
  - Wzrost i rozwój jako główne cele działalności firmy (0,5h)
  - Rodzaje przedsiębiorstw (0,5h)
  - Podstawowe rozliczenia w przedsiębiorstwie (0,5h)

 7. Minimalizacja kosztów produkcji i maksymalizacja zysku przez producenta w warunkach konkurencji (8h)

  - Główne rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu średniego oraz krańcowego i podziały kosztów (1h)
  - Funkcja produkcji Cobba-Douglasa (1h)
  - Izokwanta i determinanty jej budowy (1h)
  - Krańcowa stopa technicznej substytucji (0,5h)
  - Izokoszta i determinanty jej budowy (1h)
  - Prawo malejących przychodów (0,5h)
  - Zasada równości kosztu średniego i krańcowego jako podstawa poszukiwania wielkości produkcji dającej minimalny koszt średni (0,5h)
  - Minimalizacja kosztów produkcji w krótkim i długim okresie (prawo obwiedni krzywych kosztowych) (0,5h)
  - Utarg krańcowy (1h)
  - Zasada równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego jako podstawa poszukiwania wielkości produkcji dającej maksymalizację zysku (1h)

 8. Maksymalizacja zysków w warunkach monopolu (3h)

  - Monopol, jego rodzaje i przyczyny powstawania (1h)
  - Efekt spadku ceny i wzrostu ilości w monopolu (0,5h)
  - Zasada wyznaczania utargu krańcowego w monopolu (0,5h)
  - Wyznaczanie równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego w monopolu (0,5h)
  - Wyznaczanie równości utargu krańcowego i kosztu krańcowego w monopolu w warunkach różnicowania ceny (0,5h)
  - Sposoby likwidacji monopolu (0,5h)
  - Oligopol i konkurencja monopolistyczna (0,5h)

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny. Rozwój intensywny i ekstensywny (2h)

  - Studium przypadku dla kosztu alternatywnego (0,5h)
  - Studium przypadku dla krzywej możliwości produkcyjnych (0,5h)
  - Metodologia obliczania krańcowej stopy transformacji produkcyjnej (0,5h)
  - Studium przypadku dla rozwoju ekstensywnego i intensywnego (0,5h)

 2. Specjalizacja i wymiana a prawo komparatywnej przewagi (2h)

  - Studium przypadku dla specjalizacji i wymiany w różnych układach wielkości produkcji, wraz z wyprowadzeniem prawa komparatywnej przewagi (2h)

 3. Funkcjonowanie rynku (3,5h)

  - Studium przypadku dla podaży (0,5h)
  - Studium przypadku dla popytu (0,5h)
  - Mechanizm rynkowy w warunkach działania determinant popytu i podaży (0,5h)
  - Zmowa cenowa i jej konsekwencje (0,5h)
  - Prawo Smitha (0,5h)
  - Studium przypadku dla elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej popytu (1h)

 4. Linia budżetu (1,5h)

  - Studium przypadku dla linii budżetu (1h)
  - Studium przypadku dla determinant nachylenia krzywej budżetu (0,5h)

 5. Krzywa Engla (1,5h)

  - Zależność popytu i dochodu w układzie dwóch dóbr substytucyjnych (0,5h)
  - Pojęcie krzywej Engla (0,5h)
  - Studium przypadku dla krzywej Engla (0,5h)

 6. Minimalizacja kosztów produkcji przez producenta w warunkach konkurencji (2h)

  - Studium przypadku dla wyznaczenia poziomu produkcji dającej najniższy poziom kosztu średniego w krótkim okresie czasu wraz z określeniem poziomów poszczególnych rodzajów kosztów (1h)
  - Studium przypadku dla wyznaczenia poziomu produkcji dającej najniższy poziom kosztu średniego w długim okresie czasu wraz z określeniem poziomów poszczególnych rodzajów kosztów (1h)

 7. Maksymalizacja zysku przez producenta w warunkach konkurencji (2,5h)

  - Studium przypadku dla określenia produkcji maksymalizującej zysk (1h)
  - Studium przypadku dla określenia produkcji maksymalizującej zysk w warunkach zmian utargu krańcowego (1h)
  - Zasada kontynuowania produkcji ze stratą w warunkach krótkiego okresu czasu (0,5h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują rozwiązują zadania; prowadzą dyskusję, interpretują i podają rozwiązania do sygnalizowanych kwestii i problemów. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) oraz ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,3). Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane przez podniesienie ocen zaliczeniowych i/lub egzaminacyjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć ćwiczeniowych poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad algebry.
Umiejętność podstawowego myślenia ekonomicznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, 2014
Marciniak et al., Makro- i mikroekonomia – podstawowe problemy, PWN, 2006
Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, 2005
Varian H.R., Mikroekonomia – kurs średni – ujęcie nowoczesne. PWN, 2009

kalkulator

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego — [Analysis of multi-range profitability using examples of coal mines] / Dariusz FUKSA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7.
 2. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego — Analysis of the impact of changes in the demand of hard coal consumers on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 56–59.
 3. Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal / D. FUKSA // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.
 4. Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych — The assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78.
 5. Consolidation of mining enterprises as a chance to make the Polish mining industry profitable — / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 47–54.
 6. Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczego — Computer-aided management of mining enterprise profitability / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73.
 7. Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego — The method for the assessment of the impact of variable demand of hard coal consumers on the effectiveness of the operation of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2012. — 181, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 239).
 8. Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych — Methods of estimating fixed and variable costs – the accuracy and usefulness in making economic decision / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 9. Ocena dokładności i przydatności metod szacowania kosztów stałych i zmiennych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych — [The assessment of the accuracy and usefulness of methods for estimating fixed costs and variables in making economic decisions] / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Ewa CISZYŃSKA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 121–131.
 10. Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych — Strategy of prices and costs management – producers of road building rock raw materials as example / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 11–12, s. 69–77.
 11. Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa — Influence of conditioning market on price policy of enterprise / Dariusz FUKSA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 127–132.
Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja w >20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.