Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-104-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych oraz elementów algorytmiki oraz podstawowych struktur programistycznych.
Omawiane są także treści dotyczące korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i baz danych z uwzględnieniem zastosowań w obszarze górnictwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych. Zna elementy algorytmiki oraz podstawowe struktury programistyczne. IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna zasadę działania sieci komputerowych, zna tematykę baz danych i kompresji i archiwizacji danych. IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych, archiwizować dane, posługiwać się programami biurowymi IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi posługiwać się wybranym środowiskiem programistycznym, oraz umie napisać proste programy w języku Visual Basic. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę podziału pracy na zadania realizowane przez programistów i administratorów systemów. IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych. Zna elementy algorytmiki oraz podstawowe struktury programistyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę działania sieci komputerowych, zna tematykę baz danych i kompresji i archiwizacji danych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych, archiwizować dane, posługiwać się programami biurowymi - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się wybranym środowiskiem programistycznym, oraz umie napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę podziału pracy na zadania realizowane przez programistów i administratorów systemów. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Architektura systemów komputerowych. Systemy operacyjne. Sieci komputerowe. Algorytmika.Techniki programowania. Omówienie aktualnie wykorzystywanych języków programowania. Interpretery i kompilatory. Programowanie strukturalne, proceduralne i obiektowe. Środowisko programistyczne. Struktury języka Visual Basic. Zdarzenia i właściwości formatów. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Algorytmy kompresji. Systemy wspomagania zarządzania.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Wybrane zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Ćwiczenie umiejętności programowania w języku VisualBasic. Tworzenie funkcji użytkownika w arkuszu kalkulacyjnym. Rozwiązywanie zagadnień algorytmicznych. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena uzyskana w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonanie samodzielnie ćwiczeń realizowanych na zajęciach i przedstawienie ich do zaliczenia. Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.
Uzupełnienie zajęć winno nastąpić przed kolejnymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biolik Leszek, Machowski Janusz: Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku
2. Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore; Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik; Helion 2008
3. David Harel:Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Seria: Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa 2001
4. https://pl.wikibooks.org/wiki/Visual_Basic
5. Thearon Willis, Bryan Newsome: Visual Basic 2010. Od podstaw
6. Witold Wrotek, Excel 2016 PL. Kurs, Helion 2016
7. John Walkenbach, Excel 2016 pl. Biblia, Helion 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Kęsek, D. Fuksa, M. Ślósarz, A. Bator: Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego, Przegląd Górniczy nr 8/2015
2. M. Ślósarz, D. Fuksa, M. Kęsek, A. Bator: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym, Przegląd Górniczy nr 8/2015
3. Marek Kęsek: Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013
4. Marek Kęsek, Tadeusz Franik: Projekt interfejsu systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego; Przegląd Górniczy 2013 t. 69 nr 9, s. 64–69
5. Marek Kęsek, Dariusz Fuksa: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.
6. Marek Kęsek: Możliwości integracji jezyka R w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011
7. Roman Magda, Edyta Brzychczy, Tadeusz Franik, Stanisław Głodzik, Marek Kęsek Tadeusz Woźny.
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego; Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.