Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-105-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcji zarządzania – poznaje metody planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Poznaje podstawy zarządzania personelem oraz strukturę organizacyjną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna historię i genezę rozwoju nauk o zarządzaniu, prekursorów organizacji i zarządzania. Zna roę i znaczenie nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, styli kierowania, metod rozwiązywania konfliktów IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w niewielkich zespołach. Potrafi rozwiązywać drobne konflikty, jest asertywny w zachowaniu w grupie IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna historię i genezę rozwoju nauk o zarządzaniu, prekursorów organizacji i zarządzania. Zna roę i znaczenie nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, styli kierowania, metod rozwiązywania konfliktów + - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w niewielkich zespołach. Potrafi rozwiązywać drobne konflikty, jest asertywny w zachowaniu w grupie - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Definicja pojęcia zarządzanie. Prekursorzy nauk o zarządzaniu. Otoczenie przedsiębiorstwa. Prawa naukowej organizacji. Role i umiejętności kierownicze. Funkcje zarządzania. Rodzaje planów, metody wspomagania podejmowania decyzji. Typy struktur organizacyjnych. Zasady projektowania struktury organizacyjnej. Style kierowania. Rola lidera w zespole. Rodzaje i metody kontroli. Zarządzanie przez: cele, konflikt, innowacje. Motywowanie pracowników. Koordynowanie w zarządzaniu.

Ćwiczenia projektowe (9h):

W ramach indywidualnego ćwiczenia student wybiera temat i wykonuje opis przedsiębiorstwa w zakresie: rodzaj produkcji, planowana wielkość produkcji, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, opis technologii stosowanej w procesie wytwarzania, rysunek (schemat) hali produkcyjnej. W załączniku przedstawia podstawowe maszyny i urządzenia zainstalowane w przedsiębiorstwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia wykładowe podlegają zaliczeniu na podstawie pisemnego sprawdzianu, który odbędzie się na ostatnich zajęciach wykładowych.
Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie oceny z wykonanego projektu, która uwzględnia ocenę wykonanego projektu jak i ocenę z ustnej obrony tej pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia jest oddanie i zaliczenie projektu oraz zaliczenie kolokwium z wykładów – po zakończeniu zajęć wykładowych.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolkwium zaliczeniowego z wykładów oraz jeden termin poprawkowey zaliczenia projektu.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny projektu oraz zaliczenia z wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne pojedyncze nieobecności za zajęciach projektowych student nadrabia poprzez zwiększenie intensywności pracy w kolejnym tygodniu oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. A.W. Placet, Warszawa, 1997
2. Koźmiński K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN 1996
3. Martyniak Z.: Organizacja i Zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyki. Kluczbork, Antykwa 1996
4. Sęk T.: Projektowanie organizacji w górniczych układach technologicznych za pomo¬cą maszyn cyfrowych – część I. Kraków, Wydawnictwa AGH 1979
5. Sęk T.: „Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania” Wyd. II AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne Kraków 2001
6. Stewart D.M.: Praktyka kierowania. Warszawa, 1986
7. Stoner J.A.F., Wankiel Ch.: Kierowanie. Warszawa, 1992
8. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mieczysław ŚLÓSARZ: Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym — [Coaching and mentoring in industrial enterprise innovative management] / // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013
2. Mieczysław ŚLÓSARZ : Elementy systemu wspomagania planowania działalności produkcyjnej w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — [The elements of the manufacture planning system in Polish mining enterprises] / // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : VI konferencja : IV Warsztaty z Nauk o zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : 13–15 stycznia 2003, Zakopane
3.Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ: Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych — Styles of management in mining companies / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14

Informacje dodatkowe:

Tematyka zajęć stanowi wstęp do zarządzania. Poszczególne obszary wiedzy rozwijane będą podczas zajęć na innych przedmiotach.