Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy psychologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-107-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z podstawowymi kategoriami i koncepcjami współczesnej psychologii,co pozwoli na realizację efektów uczenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe koncepcje psychologiczne opisujące funkcjonowanie człowieka IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna mechanizmy regulujące procesy percepcji i myślenia IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
M_W003 Rozumie wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
M_W004 Rozumie znaczenie czynników osobowościowych jako regulatora zachowań człowieka IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii IPZ1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wskazać korzyści płynące z ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje psychologiczne opisujące funkcjonowanie człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna mechanizmy regulujące procesy percepcji i myślenia + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka, szczególnie w sytuacjach trudnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie znaczenie czynników osobowościowych jako regulatora zachowań człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wskazać korzyści płynące z ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 39 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Program wykładów:
· Zapoznanie z wymaganiami i sposobem zaliczania modułu. Psychologia a inne dyscypliny humanistyki i nauk społecznych (2 godziny),
· Główne nurty współczesnej psychologii (4 godziny),
· Percepcja i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Czynniki determinujące procesy percepcyjne (4 godziny),
· Procesy myślenia i ich typy. Inteligencja. Kreatywność (4 godzin),
· Emocje i motywacja. Wpływ czynników motywacyjnych i emocjonalnych na prawidłowe funkcjonowanie (6 godzin),
· Osobowość jako czynnik regulujący zachowanie człowieka (6 godzin),
· Znaczenie czynników psychologicznych dla społecznego i zawodowego funkcjonowania jednostki. Rozwój jako kategoria psychologiczna. Podsumowanie problematyki zajęć (4 godziny).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej przez studenta z kolokwium, przeprowadzanego w formie pisemnej (test + pytania opisowe) po zakończeniu zajęć. Ocena z kolokwium obliczana jest według następującej formuły:
· Uzyskanie 0-50% punktów możliwych do zdobycia – ocena 2.0
· Uzyskanie 51-60% punktów możliwych do zdobycia – ocena 3.0
· Uzyskanie 61-70% punktów możliwych do zdobycia – ocena 3.5
· Uzyskanie 71-80% punktów możliwych do zdobycia – ocena 4.0
· Uzyskanie 81-90% punktów możliwych do zdobycia – ocena 4.5
· Uzyskanie 91-100% punktów możliwych do zdobycia – ocena 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładzie mają obowiązek uzupełnić znajomość treści prezentowanych na wykładzie na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uczestnictwo w zajęciach nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

· P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1994.
· P. Zimbardo, Psychologia: kluczowe koncepcje. Tom 1, Podstawy psychologii, Warszawa 2010.
· D. Myers, Psychologia, Poznań 2003.
· E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak