Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-201-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W tym module student zapoznaje się z rachunkiem całkowym i jego zastosowaniami, rachunkiem różniczkowym funkcji wielu zmiennych i metodami optymalizacyjnymi,równaniami różniczkowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski IPZ1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 155 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 68 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1.Całki nieoznaczone,całka oznaczona i jej zastosowania.
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne i warunkowe, funkcje uwikłane, pochodne i ekstrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I i II, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne, liniowe. 5.Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne i fizyczn

Ćwiczenia audytoryjne (21h):

Na ćwiczeniach audytoryjnych rozwiązywane są zadania zgodnie z programem wykładów:
1.Całki nieoznaczone, całka oznaczona i jej zastosowania
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,ekstrema lokalne i warunkowe, funkce uwikłane, pochodne i eksrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I iII, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne i liniowe
5. Całka podwójna i jej zastosowanie geometryczne i fizyczne
6.Szergi liczbowe i potęgowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Do zaliczenia poprawkowego dopuszczani są studenci którzy uczęszczali na zajęcia lub usprawiedliwili swoje nieobecności ale nie zaliczyli pozytywnie kolokwium. Do egzaminu dopuszczani sa studenci ,którzy uzyskali zaliczenie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną oceny z egzaminu OE i oceny zaliczenia ćwiczeń OC
OK=0.7 OE + 0.3 OC

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą napisać kolokwium w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z programu modułu Matematyka I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.W.Krysicki,L.Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz.IiII PWN Warszawa 2002
2.W Stankiewicz Zadania z matematyki dla wyższych uczelni cz.IiII PWN Warszawa 2001
3.J.Niedoba,W.Niedoba Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe AGH Kraków 2005
4.H.Gurgul Matematyka dla studentów zarządzania AGH. Kraków 2010
5.W.Żakowski,W.Kołodziej Matematyka cz.II WNT Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.W.Niedoba. A Gonet ; Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej PWSZ Krosno 2003
2.W.Niedoba. A Gonet : Matematyka wyższa dla licencjatów WSZiB Kraków 2010
3.J.Niedoba, W. Niedoba Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe AGH Kraków 2005

Informacje dodatkowe:

Program i sposób zaliczania modułu są przedstawiane na pierwszych zajęciach.