Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Makroekonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-203-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii w ujęciu makroekonomicznym. Przedmiot stanowi bazę dla innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych realizowanych na kierunku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. IPZ1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi opisywać i interpretować zjawiska makroekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student potrafi poprawnie stosować narzędzia analizy ekonomicznej. IPZ1A_W04 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Student zna źródła na podstawie których może aktualizować swoją wiedzę z makroekonomii. IPZ1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. IPZ1A_U04 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi obserwować, klasyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze krajowym i międzynarodowym. IPZ1A_U04 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student posiada umiejętność uczenia się, zdobywania nowej wiedzy z dziedziny makroekonomii i jej prezentowania w zespole. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie jaki wpływ wywierają problemy ekonomiczne na zarządzanie organizacją oraz potrafi przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. IPZ1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student ma wiedzę oraz świadomość dotyczącą etycznego kontekstu podejmowanych działań gospodarczych oraz respektuje różnice poglądów gospodarczych, politycznych i społecznych. IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisywać i interpretować zjawiska makroekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi poprawnie stosować narzędzia analizy ekonomicznej. - + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna źródła na podstawie których może aktualizować swoją wiedzę z makroekonomii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obserwować, klasyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze krajowym i międzynarodowym. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność uczenia się, zdobywania nowej wiedzy z dziedziny makroekonomii i jej prezentowania w zespole. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie jaki wpływ wywierają problemy ekonomiczne na zarządzanie organizacją oraz potrafi przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma wiedzę oraz świadomość dotyczącą etycznego kontekstu podejmowanych działań gospodarczych oraz respektuje różnice poglądów gospodarczych, politycznych i społecznych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Makroekonomia jako nauka o gospodarce. Cele i narzędzia makroekonomii. Szkoły myślenia we współczesnej makroekonomii. Główne problemy makroekonomiczne: wzrost i rozwój gospodarczy, inflacja i bezrobocie, polityka makroekonomiczna.

 2. Elementy systemu rachunkowości narodowej. Ruch okrężny dochodów i wydatków w gospodarce zamkniętej i otwartej. Podstawowe równania bilansowe w makroekonomii.

 3. Mierniki aktywności gospodarczej. Nominalny i realny PKB. Ekonomiczna i społeczna treść produktu krajowego brutto (PKB), produktu narodowego brutto (PNB) i dochodu narodowego(DN).

 4. Wzrost gospodarczy. Modele, czynniki i miary wzrostu gospodarczego. Granice i koszty wzrostu gospodarczego. Metody analizy wzrostu gospodarczego. Kapitał ludzki w procesie wzrostu. Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania.

 5. Popyt globalny. Model mnożnikowy. Produkcja na poziomie równowagi- procesy dostosowawcze.

 6. Budżet państwa i polityka fiskalna. Modele polityki fiskalnej. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

 7. Pieniądz, jego geneza i funkcje. Popyt na pieniądz. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym.

 8. Współczesny system bankowy. Funkcje banku centralnego i banków komercyjnych. Narzędzia, cele i modele polityki pieniężnej. Monetaryzm.

 9. Źródła i rodzaje inflacji. Koszty i metody pomiaru inflacji. Modele polityki antyinflacyjnej. Inflacja a bezrobocie- krzywa Phillipsa .

 10. Bezrobocie- główne teorie. Metody pomiaru. Społeczny i prywatny koszt bezrobocia. Makroekonomiczne metody przeciwdziałania bezrobociu w ujęciu ekonomii podażowej i neokeynesistowskiej.

 11. Cykl koniunkturalny i wahania koniunkturalne. Teorie cyklu koniunkturalnego. Model AD-AS jako narzędzie analizy cykli koniunkturalnych. Szoki popytowe i podażowe. Polityka antycykliczna.

 12. Handel międzynarodowy i teoria korzyści komparatywnych. Struktura bilansu płatniczego. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna.

 13. Kursu walutowy, istota i rodzaje.

 14. Polska na tle wybranych krajów- studium przypadku.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Podstawowe pojęcia, przedmiot ekonomii.
  Główne kategorie i pojęcia makroekonomii.

 2. Teoria rynku: popyt, podaż ich determinanty; równowaga rynkowa; zadania.
  Elastyczność popytu, podaży; prawo Engla; fleksybilność, ekspansybilność.
 3. Teoria konsumenta: prawo Gossena, krzywe obojętności, analiza.
 4. Rynek pracy; popyt, podaż na rynku pracy, koszty pracy, świadczenia pozapłacowe, bezrobocie.

 5. Mierzenie poziomu działalności gospodarczej; PKB, PNB, zadania.

 6. System pieniężny: agregaty pieniężne, obliczanie ilości pieniądza; zadania.
  Budżet i polityka fiskalna.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w formie pisemnej. Obowiązuje jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.
Egzamin jest w formie pisemnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu z wykładów – waga ćwiczeń wynosi 0,3 natomiast waga egzaminu 0,7.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość uzupełnienia zaległości w ramach indywidualnych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, geografii i historii gospodarczej oraz przedsiębiorczości.
 • Nabyte umiejętności: umiejętność analizy i interpretacji oraz porównań wskaźników gospodarczo-społecznych. Zdolność doboru literatury do wybranego zagadnienia.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D.Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, “Makroekonomia”, PWE, Warszawa 2016.
 2. P.Smith, D.Begg, “Ekonomia – zbiór zadań” tom III, PWE, Warszawa 2001.
 3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, “Ekonomia 1 i Ekonomia 2”, PWN, Warszawa 1995.
 4. R.Milewski, E. Kwiatkowski, “Elementarne zagadnienia ekonomii”, PWN, Warszawa 2007.
 5. B. Czarny, “Podstawy ekonomii”, PWE, Warszawa 2011.
 6. P. Krugman, R.Wells, “Makroekonomia”, PWN, Warszawa 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej — Analysis of selected market risk hedging strategies in a mining industry company / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem.

2.Rola Value at Risk w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym — The role of Value at Risk in the corporate risk management / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ // Przegląd Górniczy 2012 t. 68 nr 9.

3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczego — Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management -2008 t. 24 z. 3/3.

4. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk — Introduction to market risk management with using Value at Risk / Patrycja BĄK, Maciej CELEJ // Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9.

Informacje dodatkowe:

Przepisanie oceny z “Makroekonomii” jest możliwe tylko pod warunkiem ekwiwalentnej liczby godzin i punktów ECTS oraz oceny minimum dobrej.