Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-207-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykorzystanie oprogramowania AutoCad do tworzenia rysunków technicznych.Programowanie VBA dla AutoCad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzystywanie dedykowanego oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe funkcje rogramowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów CAD. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. IPZ1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 9 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe funkcje rogramowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów CAD. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 36 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzystywanie dedykowanego oprogramowania.Środowisko LabView. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania – CAD (Computer Aided Design), wytwarzania – CAM (Computer Aided Manufacturing), projektowania materiałowego – CAMD (Computer Aided Materials Desing). Komputerowe wspomaganie badań inżynierskich.

Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Nauka posługiwania się programem AutoCad.
Podstawy tworzenia rysunków, posługiwanie się podstawowymi kształtami, modyfikacje kształtów, rysowanie precyzyjne, warstwy, bloki, wymiarowanie, szyki, przekroje, aksonometria, siatki, powierzchnie obiekty 3D, wydruki

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie indywidualnego projektu w programie AUtoCad

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta poprzez wykonanie zadanych zadań na jednym z ostatnich ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się poprzez złożenie zadanego projektu i odpowiedzi na pytania sprawdzające samodzielność jego wykonania.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena wyliczona jako 60% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz 40% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jesse Liberty, Visual Basic 2005. Programowanie, Wyd. Helion, 2007
2. Thearon Willis, Bryan Newsome, Visual Basic 2010. Od podstaw, Wyd. Helion, 2011
3. Metelkin J., Setman A., Zdrojewski P.: „MegaCAD 4,5”, Wyd. Helion, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marek Kęsek: Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010
2. Marek Kęsek, Fuksa Dariusz: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Informacje dodatkowe:

Student może jednokrotnie poprawiać zaliczenie z ćwiczeń.