Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-303-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Cyran Katarzyna (kcyran@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia statyki i wytrzymałości materiałów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Siła jako wektor. Działania na wektorach. Prawa Newtona. Aksjomaty statyki. Więzy oraz ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił. Para sił i moment pary sił. Moment siły względem punktu. Równania równowagi płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Tarcie ślizgowe, tarcie toczne, tarcie cięgien. Środki ciężkości. Momenty bezwładności. Własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. Naprężenia normalne i styczne. Ściskanie i rozciąganie, prawo Hook’a. Naprężenia termiczne. Stan naprężenia i odkształcenia, Naprężenia dopuszczalne. Ścinanie czyste i technologiczne. Połączenia nitowe. Skręcanie. Zginanie – obliczanie momentów gnących i sił tnących. Naprężenia przy zginaniu.

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwiązywane są zadania z zakresu omawianego na wykładzie oraz zadania przekazane do samodzielnego rozwiązania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący na początku semestru. Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych. Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są również oceny niedostateczne uzyskane ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach audytoryjnych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Engel Z, Giergiel J.: Mechanika. Wyd. AGH, Kraków 1997
2. Iwulski Z.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2001,
3. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. I. Statyka i kinematyka, T. II. Dynamika, PWN, Warszawa 1980
4. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa 1978
5. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz. I: Statyka i wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
6. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz.II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
7. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej, Cz. I. Statyka, Cz. II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
8. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa, PWN 1997
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Warszawa, PWN 1997
10. Rajfert T. Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland) — Wpływ wkładek anhydrytowych na stateczność kawern magazynowych w złożu soli kamiennej Mechelinki (północna Polska) / Marek CAŁA, Katarzyna CYRAN, Michał KOWALSKI, Paweł Wilkosz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1007–1025
2. Application of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland) : technical note / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2017 vol. 230, s. 130–141
3. Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland — Długoterminowa analiza deformacji w kopalniach soli: Kopalnia Soli Kłodawa, centralna Polska / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577
4. Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties / M. CAŁA, K. CYRAN, A. STOPKOWICZ, M. KOLANO, M. SZCZYGIELSKI // Rock Mechanics and Rock Engineering ; ISSN 0723-2632. — 2016 vol. 49 iss. 12, s. 4935–4943
5. Stability analysis of underground mining openings with complex geometry / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Mateusz BLAJER, Katarzyna CYRAN, Kajetan d’Obyrn // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 25–32.
6. Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study / Marek CAŁA, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 2, s. 3–13

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.