Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-305-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapoznaje się z zasadami projektowania procesów produkcyjnych. Poznaje przesłanki wyboru lokalizacji zakadu produkcyjnego, podstawowe składowe procesu produkcyjnego, parametry procesu, metody projektowania hal produkcyjnych, organizacji magazynów, transportu wewnątrzzakładowego. Program Fleksim jako narzędzie projektowania i analizy procesów produkcyjnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 18 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. - + + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. - + + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Podstawowe pojęcia dotyczące systemu produkcyjnego, procesu produkcyjnego i wytwórczego.
Analiza szczegółowa struktury systemu produkcyjnego. Organizacja produkcji w systemie produkcyjnym.
Planowanie i sterowanie produkcją w systemie produkcyjnym. Nowoczesne metody i koncepcje w projektowaniu i zarządzaniu produkcją.
Zawartość projektu systemu produkcyjnego.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Student wykona wizualizacje i kontrolę procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie projektu systemu produkcyjnego działającego w określonej branży w którym zostanie przedstawione zostaną mi.in:

 1. Elementy wejścia i wyjścia w systemie produkcyjnym.
 2. Struktura procesu produkcyjnego.
 3. Opis procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład nie podlega osobnemu zaliczeniu. Tresci te weryfikowane będą w ramach egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia audytoryjne – weryfikacja wiadomości na podstawie kolokwium zaliczeniowego – na ostatnich zajęciach.
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu oraz jego obrony ustnej.
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są w oparciu o wykonane ćwiczenia z wykorzystaniem programu Feksim – student wykonuje zadane przez prowadzącego ćwiczenia.

Studentowi z każdej formy ćwiczeń przysługuje jeden termin zaliczenia w trybie normalnym (ostatnie zajęcia) oraz jeden termin zaliczenia poprawkowego dla każdej formy ćwiczeń.

Studentowi przysługują dwa terminy egzaminów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich form ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową oblicza się jako średnią ważoną ze wszystkich form zajęć i egzaminu. Wagi są następujące:
Egzamin (0,4), ćw. projektowe (0,2), ćw. audytoryjne (0,2), ćw. laboratoryjne (0,2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wynikłe z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych lub projektowych student nadrabia w ramach nauki własnej oraz konsultacji z prowadzącymi.
Ewentualne nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych należy odrobić z innymi grupami, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana wiedza z zakresu podstaw zarzadzania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Durlik Ireneusz:
1. Inżynieria zarządzania. Cz I. Wyd. Placet, Warszawa 2004
2. Inżynieria zarządzania. Cz II. Wyd. Placet, Warszawa 2005
Brzeziński Marek:
3. Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
4. Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją cz.I-III., Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
 2. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10
 3. Ogrodnik R., Bator A.: Metoda określania istotnych czynników oddziaływania otoczenia globalnego jako podstawa budowy scenariuszy strategicznych przedsiębiorstw wydobywczych, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie T. 2: zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 160–167.
Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.