Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy metrologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-306-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy podstawowych zagadnień związanych z metrologią: jednostki, pomiary, błędy i niepewności, zmienne losowe, korelacja, regresja.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. IPZ1A_W01 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. IPZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Jednostki miar i ich układy. Wielkość mierzalna. Obserwacja a pomiar. Metody pomiarowe. Narzędzia pomiarowe i ich właściwości metrologiczne. Zapis rezultatów pomiarów. Teoria błędów pomiarowych. Podstawy analizy statystycznej wyników pomiarów i wybrane rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji liniowej oraz krzywoliniowej. Przedział Neymana. Pomiary wielkości fizycznych i termodynamicznych powietrza.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Wyznaczanie niepewności pomiaru. Miary rozproszenia danych pomiarowych, rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji. Określenie przedziału ufności Neymana. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień, pomiar prędkości oraz strumienia objętości powietrza jego wilgotności i gęstości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładu i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki ze statystyką.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Gajda J., Statystyczna analiza danych pomiarowych, Wydawnictwo Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Kraków 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowak B., Filek K., Łuska P.: A Verification of Mathematical Model of Mine Air Compression Refrigerator Cooperating with Evaporative Water Cooler. Archives of Mining Sciences, Vol.55 , Issue 3, s. 441 – 467, 2010 r.
Nowak B., Piątek J.: Verification of mathematical description of changes in air temperature and humidity in headings ventilated with auxiliary ventilation system. Archives of Mining Sciences, Vol.59 , No 2, p. 529 – 551, 2014 r.
Nowak B., Łuczak R.: Thermal Power of the TS-300B refrigerator in the aspects of statistical research. Archives of Mining Sciences, Vol.60 , No 2, p. 715 – 728, 2015 r.

Informacje dodatkowe:

Brak