Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynki surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-402-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje podstawową wiedzę o rynkach surowców mineralnych – podaży, popycie, cenach i funkcjonowaniu rynków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych. IPZ1A_U04 Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. IPZ1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
M_K002 Student potrafi określić cel realizowanego projektu oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. IPZ1A_K01 Projekt
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. IPZ1A_K03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić cel realizowanego projektu oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. - + - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Globalna i europejska scena energetyczna.
2. Surowce mineralne na świecie i w Europie.
3. Surowce mineralne Polski z uwzględnieniem podziału na grupy.
4. Węgiel kamienny – gwarant bezpieczeństwa energetycznego.
5. Węgiel kamienny jako paliwo XXI wieku dla energetyki.
6. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
7. Londyńska Giełda Metali – zakres usług.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych na świecie.
2. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Europie.
3. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Polsce.
4. Obrót surowcami mineralnymi na świecie.
5. Bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej.
6. Polskie górnictwo węglowe – szanse i zagrożenia.
7. Rynki międzynarodowe – czynnikiem rozwoju globalnego sektora węgla kamiennego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocena testu wiadomości z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i ocen z przygotowanych i wygłoszonych na ćwiczeniach referatów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata
2.Gabzyl W., Gorol M. „Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych” – Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2009
3.Galos K. „Mineralne surowce odpadowe” – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2009
4.Konferencja z cyklu Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi 2009; Rytro/ Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
5.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
6.Minerals Yearbook of Poland 2009
7.Mizerski W., Szamałek K. „Geologia i surowce mineralne oceanów” – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
8.Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej – dokument elektroniczny – Górnictwo i Geoinżynieria T.33/4 (2009)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2.Magda R. “Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX” Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 9
3.Magda R. "Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali- Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 9

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.