Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-407-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z ochroną, użytkowaniem oraz kształtowaniem środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania, użytkowania i ochrony zasobów środowiska. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student rozumie zagrożenia środowiska i ich przyczyny. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą powiązań w makrosystemie: gospodarka - środowisko - społeczeństwo. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy oraz pojęć związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić właściwe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Potrafi obliczyć opłaty i kary środowiskowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę makrosystemu oraz właściwie zinterpretować wskaźniki zrównoważonego rozwoju. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym, rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania, użytkowania i ochrony zasobów środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zagrożenia środowiska i ich przyczyny. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą powiązań w makrosystemie: gospodarka - środowisko - społeczeństwo. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy oraz pojęć związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić właściwe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Potrafi obliczyć opłaty i kary środowiskowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę makrosystemu oraz właściwie zinterpretować wskaźniki zrównoważonego rozwoju. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym, rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Przyczyny i skutki zagrożeń globalnych.
Geneza, pojęcia oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ujęciu szerokim i wąskim.
Ład społeczny, gospodarczy i środowiskowo-przestrzenny.
Strategie zrównoważonego rozwoju.
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Systemy zarządzania środowiskowego.
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Środowisko i jego zasoby.
Skutki gospodarowania przestrzenią.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Samodzielne lub w dwuosobowej grupie przygotowanie projektu na jeden z podanych tematów:
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach przemysłowych
Analiza makrootoczenia wybranego przedsiębiorstwa
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska jako narzędzia zrównoważonego rozwoju.
Nakłady na ochronę środowiska w przedsiębiorstwie lub w branży

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa:
Aktywność na wykładach 20%
Ocena wykonania projektu 50%
Zaliczenie projektu 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Borys T.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa 2005.
Papuziński A.: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Wydawnictwo BARNTA, Bydgoszcz 2005.
Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa 2009.
Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Innowacje szansą rozwoju górnictwa”. Gliwice 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik R., Mieszaniec J.: Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 3/2012
Ogrodnik R.: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, nr 9/2012
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego”. Gliwice 2012
Ogrodnik R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu”. Gliwice 2011
Ogrodnik R.: Rola interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 1/2011
Ogrodnik. R., Bator A.: Metoda określania istotnych czynników oddziaływania otoczenia globalnego jako podstawa budowy scenariuszy strategicznych przedsiębiorstw wydobywczych [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.