Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-409-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa oraz analizowania przebiegu procesów gospodarczych w nich zachodzących

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania przebiegu procesów gospodarczychzachodzących w przedsiębiorstwie IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania przebiegu procesów gospodarczychzachodzących w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki.
2. Podstawy prawne, rodzaje i formy organizacyjne przedsiębiorstw. Typy i rodzaje spółek handlowych.
3. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zużycie środków trwałych, metody amortyzacji i ich zastosowanie, mierniki wykorzystania środków trwałych.
4. Gospodarka inwestycyjna.
5. Źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych. Formy i rodzaje leasingu.
6. Środki obrotowe – pojęcie i ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi (cykl krążenia a cykl handlowy).
7. Gospodarowanie zasobami pracy – poziom i struktura zatrudnienia, wydajność a pracochłonność, systemy płac i wynagrodzeń.
8. Gospodarka remontowa.
9. Pojęcie nakładów, wydatków i kosztów przedsiębiorstwa.
10. Efektywność, rentowność, zyskowność – miary i wskaźniki oceny.
11. Wskaźniki finansowe.
12. Czas pracy w przedsiębiorstwie
13. Zdolność produkcyjna.
14. Repetytorium.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich zastosowanie.
2. Cykl krążenia środków obrotowych.
3. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie.
4. Systemy płac i rodzaje wynagrodzenia pracownika.
5. Formy i rodzaje leasingu.
6. Rodzaje remontów, system remontów planowo-zapobiegawczych.
7. Koszty własne przedsiębiorstwa.
8. Repetytorium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadania; prowadzą dyskusję, interpretują i podają rozwiązania do sygnalizowanych kwestii i problemów. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów obejmujących zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy dla każdego sprawdzianu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zagadnień). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa określona jest jako średnia pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 2004
2. Kucharczyk A.: Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
3. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Podstawy ekonomiki przemysłu.PWN. Warszawa 1997
4. Czopek K.: Ekonomika w górnictwie odkrywkowym.Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
5. Sekomski K.: Mała encyklopedia ekonomiczna.PWE.Warszawa 1974
6. Pabian A.: Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Skrypty Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1996
7. Korczyn A.: Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego.Wydawnictwo SIGMA. Skierniewice 1997
8.Gąsiorkiewicz L.; Ekonomika przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999
9. Krawczyk W.,Jabłońska-Firek B.: Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.

2. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77. Fuksa D.: Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 7–8, s. 74–85.

3. Fuksa D., Ciszyńska E.: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie Zintegrowanej Polityki Produktowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, S. 456–462.

4. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.

5. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D.: Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Przegląd Górniczy, nr 12, 2015, s. 99–105.

6. Ślósarz M., Fuksa D., Kęsek M., Bator A.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym. Przegląd Górniczy, t. 71 nr 8, 2015, s. 90–93.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.