Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reengineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-501-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawową wiedzą dotyczącą podejścia procesowego w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz sposobami doskonalenia procesów z wykorzystaniem nowoczesnych technik reinżynierii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wybrane metody i narzędzia stosowane w reengineeringu. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student zna podstawowe założenia i zasady reengineerigu w przedsiębiorstwie przemysłowym. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązania z zakresu reengineeringu dla przykładowego przedsiębiorstwa przemysłowego. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy proponowanych rozwiązań w oparciu o wyniki obliczeń, w tym wykonanych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. IPZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad problemem inżynierskim. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wybrane metody i narzędzia stosowane w reengineeringu. + + - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe założenia i zasady reengineerigu w przedsiębiorstwie przemysłowym. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązania z zakresu reengineeringu dla przykładowego przedsiębiorstwa przemysłowego. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy proponowanych rozwiązań w oparciu o wyniki obliczeń, w tym wykonanych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad problemem inżynierskim. - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wprowadzenie, definicje i założenia reengineeringu.
Procesy i megaprocesy.
Mapy procesów.
Wybrane metody reengineeringu w przedsiębiorstwie – założenia, etapy, działania.
Zespoły reinżynieryjne.
Przykłady zrealizowanych projektów reengineeringu w Polsce i na świecie.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Istota procesu reengineringu.
Metody konsultingowe i menedżerskie.
Metody systematyczne.
Metody akademickie.
Procesowa integracja przedsiębiorstwa.
Przegląd osiągnięć reengineeringu w Polsce i na świecie.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Opracowanie projektu reengineeringu przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z egzaminu, zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz oceny z projektu.
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH – egzamin I termin podstawowy, 2 terminy poprawkowe
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w rozwiązywaniu zagadnień problemowych.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych – 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest według algorytmu:
1) w przypadku zdania egzaminu w I terminie: OK = (3*E+Z+P)/5
2) w przypadku zdania egzaminu w II terminie (niezdania I terminu): OK = (2+2*E+Z+P)/5
3) w przypadku zdania egzaminu w III terminie (niezdania II terminu): OK = (2+2+E+Z+P)/5
gdzie: E – ocena pozytywna z egzaminu, Z – ocena pozytywna z zaliczenia ćwiczeń, P – ocena pozytywna z projektu.
Oceny Z i P są liczone jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z Projektowaniem systemów produkcyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Manganelli R.L., Klein M. M., Reengineering, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
Pacholski L., Cempel W., Pawlewski P., Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009
Hammer M., Champy J, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1998
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002
Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, WN-T, Warszawa 2002
Dumas et. al. Fundamentals of BPM, Springer, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brzychczy E., 2006: Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie górniczym. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu. Red. W. Sitko, Wyd. LCM Sp. z o.o., Lublin
Brzychczy E., 2008: Weryfikacja modeli ekonometrycznych opracowanych dla potrzeb analizy charakterystyk techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, R. 59, nr 3
Brzychczy E., 2016: Reengineering procesów jako krok w kierunku reorganizacji krajowych przedsiębiorstw górniczych. Przegląd Górniczy, t. 72, nr 8
Brzychczy E., Trzcionkowska A., 2017: New possibilities for process analysis in an underground mine. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 13-25
Napieraj A., Brzychczy E., Sukiennik M., 2018: Wsparcie identyfikacji procesów wymagających poprawy w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 29-35
Brzychczy E., Kostka D., 2018: Assessing process maturity of an underground mine: a case study. Inżynieria Mineralna, R. 20, nr 2, s. 55-63

Informacje dodatkowe:

Egzamin obejmuje pięć pytań opisowych.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolokwium zaliczeniowego, które obejmuje pięć pytań (otwartych lub/i zamkniętych).