Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria elektryczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-506-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Syrek Przemysław (syrekp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści poruszane w ramach modułu mają na celu przekazanie wiedzy z obwodów elektrycznych, w tym układów trójfazowych i sieci elektrycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody analizy prostych obwodów elektrycznych oraz scharakterystyki podstawowych elementów obwódów prądu stałego i przemiennego. Znane są mu zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej. IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu: stałego i sinusoidalnego. IPZ1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prawidłowo, na modelu rzeczywistym, połączyć elementy domowej instalacji elektrycznej. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie wykonać podstawowe pomiary w instalacjach elektrycznych oraz potrafi prawidłowo i bezpiecznie eksploatować urządzenia elektryczne powszechnego użytku. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego prądu stałego i sinusoidalnego, w tym również w dziedzinie zmiennej zespolonej za pomocą właściwej metody matematycznej. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi modelować proste obwody elektryczne/elementy elektryczne i elektroniczne za pomocą idealnych elementów. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Potrafi współdziałać z innymi studentami przeprowadzając eksperyment fizyczny. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody analizy prostych obwodów elektrycznych oraz scharakterystyki podstawowych elementów obwódów prądu stałego i przemiennego. Znane są mu zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu: stałego i sinusoidalnego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo, na modelu rzeczywistym, połączyć elementy domowej instalacji elektrycznej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykonać podstawowe pomiary w instalacjach elektrycznych oraz potrafi prawidłowo i bezpiecznie eksploatować urządzenia elektryczne powszechnego użytku. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego prądu stałego i sinusoidalnego, w tym również w dziedzinie zmiennej zespolonej za pomocą właściwej metody matematycznej. + + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi modelować proste obwody elektryczne/elementy elektryczne i elektroniczne za pomocą idealnych elementów. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Potrafi współdziałać z innymi studentami przeprowadzając eksperyment fizyczny. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Własności elektryczne ciał – przewodniki, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodniki. Idealne i rzeczywiste źródło napięcia i źródło prądu. Stany pracy źródła napięcia. Rodzaje źródeł prądu elektrycznego. Obwód elektryczny. Schemat elektryczny. Wybrane symbole elementów elektrycznych i elektronicznych. Elementy pasywne i aktywne obwodu elektrycznego.
Elementy struktury obwodów elektrycznych. Podstawy Teorii Grafów. Zastosowanie własności grafów do określania liczby równań opisujących obwód elektryczny. Prawa: Ohma i Kirchhoffa, zasada Tellegena. Obwody prądu przemiennego. Moc prądu elektrycznego, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła, moce w obwodach prądu sinusoidalnego, moc czynna, bierna i pozorna, kompensacja mocy biernej. Obwody rezonansowe – kompensacja mocy biernej. Układy trójfazowe symetryczne i niesymetryczne. Obliczanie spadków napięć i strat mocy w sieciach elektrycznych.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw: Ohma i Kirchhoffa w obwodach prądu stałego i przemiennego.
Moc w obwodach elektrycznych. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, napięcia, prądu, rezystancji, mocy. Układy trójfazowe. Moc w układach trójfazowych. Kompensacja mocy biernej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie obecności na zajęciach i na podstawie wyniku kolokwiów cząstkowych w ciągu semestru (lub kolokwium na końcu semestru). Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości jest ustalany indywidualnie ze studentem w zależności od zaistniałej sytuacji (liczba nieobecności, itp.).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fizyka: podstawowa znajomość zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa.
1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów t.I – III, WNT Warszawa 1993, 1993, 1995, 1998.
3. S. Bolkowski i inni: Teoria obwodów elektrycznych: zadania, WNT Warszawa 1998.
4. J. Szabatin i E. Śliwa (redakcja): Zbiór zadań z teorii obwodów – cz. I i II, Wydawnictwo Polit. Warszawskiej, Warszawa 1997.
5. Z. Cichowska, M. Pasko: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa 1985
6. M. Krakowski: Elektrotechnika teoretyczna, PWN Warszawa 1996.
7. P. Hempowicz, i in.: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2004.
8. B Szumilewicz, B. Storuski, W. Styburski: Pomiary elektryczne w technice, WNT Warszawa 1997.
9. Z. Bajorek: Maszyny elektryczne, O.W.P.PRz. Rzeszów 1980.
Literatura pomocnicza
1. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., Syrek P.: Determination of safety zones in the context of the magnetic field impact on the surrounding during magnetic therapy, Przegląd Elektrotechniczny, 87 (2011), n.7, 79-82.

Syrek P., Skowron M., Ciesla A.: The Elliptical Applicators Position and Parameters Due To Magnetotherapy Requirements, ISEF 2013, XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in mechatronics, electrical and electronic engineering : Ohrid, Macedonia, September 12–14, 2013 / eds. Goga Cvetkovski, Lidija Petkovska. — ISBN: 978-9989-630-66-8. — S. [1–6].

Syrek P., Skowron M., Ciesla A.: Therapy’s Individualization of Bone Injuries with the Magnetic Field Applicators, International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2016), 20-22 October, Iasi, Romania, 2016, 435-438.

Cieśla A., Skowron M., Syrek P.:Electrification of coal grains by the triboelectric method, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), n.1, 129-132.

Syrek P., Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., : Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), n.1, 213-216.

Syrek P., Bărbulescu R.: Parametric curves to trace the TMS coils windings, 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, 2017, 386-391.

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja na ćwiczeniach =>20% wszystkich zajęć, skutkuje brakiem zaliczenia.