Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-509-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Nawrocki Marcin (marcin.nawrocki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami automatyki i robotyki przemysłowej, oraz omówienie korzyści z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zasadę działania układu automatycznej regulacji. IPZ1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie metody automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. IPZ1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie pojęcia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. IPZ1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować i uruchomić program na sterowniku PLC. IPZ1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić prosty układ automatycznej regulacji. IPZ1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić program pracy robota przemysłowego. IPZ1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych. IPZ1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasadę działania układu automatycznej regulacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie pojęcia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i uruchomić program na sterowniku PLC. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i uruchomić prosty układ automatycznej regulacji. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić program pracy robota przemysłowego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych z zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Wprowadzenie do mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji
2. Układów automatycznej regulacji, budowa, podział, algorytmy
3. Sterowanie cyfrowe. Sygnały, próbkowanie i kwantyzacja.
4. Układy przełączające: kombinacyjne i sekwencyjne.
5. Elementy układów automatyki. Programowalne sterowniki przemysłowe, napędy i elementy wykonawcze.
6. Automatyzacja i robotyzacja procesów wydobywczych.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Wprowadzenie do laboratorium i zapoznanie z oprogramowaniem stosowanym w trakcie ćwiczeń
2. Wykorzystanie podstawowych elementów logicznych w automatyzacji i robotyzacji
3. Zastosowanie układów licznikowych i czasowych
4. Automatyzacja i/lub robotyzacja systemu produkcyjnego
5. Automatyzacja i/lub robotyzacja procesu technologicznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów sprawdzana jest w trakcie testu , który jest podstawą zaliczenia i będzie zorganizowany na ostatnim wykładzie.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie obecności, sprawozdań i ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń. Przewiduje się możliwość jednokrotnego zaliczenia poprawkowego, które będzie zorganizowane w wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne terminie sesji zasadniczej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen testu z zakresu tematyki wykładów (waga 0,3) i oceny z laboratorium (waga 0,7).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia wykładowe są nieobowiązkowe, w przypadku nieobecności student zdobywa wiedzę poprzez samokształcenie.
Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych należy odrobić po powrocie z nieobecności w sposób wskazany przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne (np. projekt indywidualny).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki, matematyki i fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 22006.
2. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1993.
3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN, Warszawa 1993.
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations / S. FLAGA, T. Giesko, J. KOWAL, M. NAWROCKI, A. SIOMA // W: Engineering and methodology of modern technology : monograph / eds. G. Paraska, J. Kowal. — Khmelnytsky : [s. n.], cop. 2012.
 2. Sterowanie formacją robotów metodą śledzenia lidera — Hierarchical control of robots formation using leader following method / Andrzej Burghardt, Zenon Hendzel, Józef Giergiel, Marcin NAWROCKI // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; 2012
 3. Sterowanie odporne ruchem nadążnym manipulatora o zmiennych parametrach — [Robust tracking of the manipulator with variable parameters] / Marcin NAWROCKI, Andrzej Burghardt // W: „Modelowanie w mechanice” , Ustroń : 2012.
 4. Adaptive control for robot manipulator / Agata NAWROCKA, Marcin NAWROCKI, Andrzej KOT // W: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH, Krakow 2015.
 5. Trends in robotics development / Marcin NAWROCKI, Stanisław FLAGA // W: KraSyNT 2015, Kraków, 2015.
  Wybrane problemy współczesnej robotyki, Autorzy red. Agata NAWROCKA ; aut.: Burghardt Andrzej, CIEŚLIK Jacek, FLAGA Stanisław, Kurc Krzysztof, Minorowicz Bartosz, NAWROCKI Marcin, PLUTA Janusz, Stefański Frederik, Szybicki Dariusz, Zając Mariusz, Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015.
 6. Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych, T. 1. Autorzy red. nauk. Krzysztof KRAUZE ; [aut.]: Krzysztof KOTWICA, Paweł MENDYKA, Łukasz BOŁOZ, Piotr KULINOWSKI, Piotr KASZA, Marcin NAWROCKI, Jacek FELIKS, Paweł TOMACH, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2016.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje podane będą na pierwszych zajęciach. Wszelkie sprawy będą załatwiane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów AGH.