Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie personelem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-517-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia: Etapy zarządzania zasobami ludzkimi (planowanie zasobów, selekcja i rekrutacja, wprowadzenie do pracy i szkolenie, motywowanie, kierowanie, wynagradzanie, utrzymywanie zasobów i planowanie kariery). Ponadto omawiane są konflikty w zespołach, style kierowania, regulacje prawne związane z zasobami ludzkimi

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obszarów zarządzania personelem IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student zna zasady racjonalnej budowy zespołów ludzkich w przedsiębiorstwie IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować rozmowę kwalifikacyjną ze strony przedsiębiorstwa IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U002 STudent potrafi planować strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Potrafi opracować system szkolkeń, system motywowania i wynagradzania pracowników. Zna zasady udzielania kar i nagród. IPZ1A_U03, IPZ1A_U01 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić występujące w zespołach ludzkich konflikty. Zna podstawowe metody rozwiązywania konfliktów. IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obszarów zarządzania personelem + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady racjonalnej budowy zespołów ludzkich w przedsiębiorstwie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować rozmowę kwalifikacyjną ze strony przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 STudent potrafi planować strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Potrafi opracować system szkolkeń, system motywowania i wynagradzania pracowników. Zna zasady udzielania kar i nagród. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić występujące w zespołach ludzkich konflikty. Zna podstawowe metody rozwiązywania konfliktów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Miejsce i istota zasobów ludzkich w organizacji. Etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Konflikty w organizacji – sposoby ich rozwiązywania, negocjacje pracownicze. Wartościowanie pracy ludzkiej, określenie wynagrodzeń. Zasady udzielania kar i nagród. Sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji o pracownikach – systemy firmowe, zintegrowane systemy, programy bazodanowe. Procedury i techniki zarządzania kadrami. Organizacja służb pracowniczych. Analiza struktur organizacyjnych wybranych przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza systemów rekrutacji i szkolenia na wybranych przykładach. Komunikacja niewerbalna, style kierowania pracownikami, grupowe podejmowanie decyzji. Opracowanie systemu rekrutacji, szkolenia, motywowania w firmie. Wyznaczanie płac pracowników oraz określenie kosztów pracy dla przedsiębiorstwa

Ćwiczenia projektowe (9h):

W ramach ćwiczeń projektowych studenci dla wybranych przedsiębiorstw projektują strukturę zatrudnienia, określają metody selekcji i rekrutacji pracowników. W dalszej części projektu określają system szkoleń (wstępnych oraz okresowych) redagując zakładowy plan szkoleń. Kolejnym elementem projektu jest propozycja syatemu wynagrodzeń pracowniczych oraz opis metod kontroli w przedsiębiorstwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu (waga 0,4) oraz ćwiczeń projektowych (waga 0,6)
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana wiedza zakresu podstaw zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ:Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego — Investigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13.
2.Mieczysław ŚLÓSARZ : Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym — [Coaching and mentoring in industrial enterprise innovative management] / // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013.
3. Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ: Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia elastycznego — [Employee’s leasing as a form of flexible employment] / // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2003

Informacje dodatkowe:

Projekt z przedmiotu opracowany będzie na bazie projektu z semestru pierwszego z przedmiotu Podstawy zarządzania. Będzie jego kontynuacją