Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sterowanie przepływem produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-609-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia z zakresu planowania produkcji i sterowanie jej przebiegiem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o planowaniu produkcji i sterowaniu jej przebiegiem. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wymaganej dokumentacji produkcyjnej (zleceń produkcyjnych, przewodników produkcyjnych), harmonogramowania produkcji i reguł priorytetów wymaganych w bieżącym sterowaniu produkcją. IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystać poznaną wiedzę z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi budować plany i harmonogramy produkcyjne w oparciu o poznane techniki, sterować przepływem produkcji na poziomie międzykomórkowym i wewnątrzkomórkowym w zmieniającej się sytuacji rynkowej. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o planowaniu produkcji i sterowaniu jej przebiegiem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wymaganej dokumentacji produkcyjnej (zleceń produkcyjnych, przewodników produkcyjnych), harmonogramowania produkcji i reguł priorytetów wymaganych w bieżącym sterowaniu produkcją. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać poznaną wiedzę z zakresu planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi budować plany i harmonogramy produkcyjne w oparciu o poznane techniki, sterować przepływem produkcji na poziomie międzykomórkowym i wewnątrzkomórkowym w zmieniającej się sytuacji rynkowej. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

 1. Sterowanie produkcją – funkcje, fazy, składowe.
 2. Pojęcie czasu sterowania produkcją.
 3. Metoda sterowania według wyprzedzeń
 4. Metoda sterowania według stanów zapasów magazynowych.
 5. Planowanie zapotrzebowania na zasoby.
 6. System “Just-in-Time”.
 7. System zoptymalizowanego przepływu produkcji.
 8. Wytwarzanie zintegrowane komputerowo.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Planowanie i regulowanie przepływu materiałowego.
Bieżące sterowanie produkcją.
Reguły priorytetów w bieżącym sterowaniu produkcją.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednego poprawkowego. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie projektowe może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na ustalonym terminie zaliczeniowym projektu nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.
Zaliczenie treści wykładów odbędzie się formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę stanowi średnia arytmetyczna z oceny zaliczenia tematyki wykładów oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Brzeziński M. (red.): Sterowanie produkcją, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 1999.
 2. Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka logistyka, Wydawnictwo ILiM, Poznań, 2003.
 3. Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
 4. Senger Z.: Sterowanie przepływem produkcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998.
 5. Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
 3. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5.
 4. Bator A., Paluchniak A.: Wykorzystanie metody 5S do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Przegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 7–10.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.