Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-610-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykorzystując oprogramowanie klasy ERP (Comarch ERP XL, Symfonia SAGE) studenci poznają zarządzanie podstawowymi procesami biznesowymi oraz wybranymi zasobami przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (18h):
Budowa hurtowni danych.
Operacje kadrowe i księgowe.
Operacje magazynowe.
Obsługa dokumentów handlowych.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w formie kolokwium może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie laboratoryjne może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszych ćwiczeniach, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikon, 2004.
 2. Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M.(red.), Kabza Z.: Zintegrowane systemy zarządzania, Opole: Politechnika Opolska, 2002.
 3. Banaszak Z.: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, 2001.
 4. Mazur A., Mazur D.: Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, Madar, 2004.
 5. Michalski K.: Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie: systemy informatyczne a reinżynieria organizacji, Politechnika Śląska, 2001.
 6. Olszak C., Sroka H. (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Katowice:
 7. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A.: Analiza wybranych aspektów rynku pracy branży IT, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. Opole 2008 S. 59–65.
 2. Bator A.: Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu technologii internetowej, Komputerowo zintegrowane zarządzanie : T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 95–101.
 3. Bator A.: Konstrukcja systemu informatycznego sporządzającego prognozy ostrzegawcze dla przedsiębiorstwa górniczego W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : V konferencja : Zakopane, 14–16 stycznia 2002. T. 1 : zbiór referatów / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. — S. 64–68.
 4. Bator A., Kęsek M.: Praktyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 57–61.
 5. Kęsek M., Bator A.: System rejestracji w oparciu o technologie internetowe, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. S. 560–565.
 6. Ogrodnik R., Bator A.: Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, S. 216–223.
Informacje dodatkowe:

Aktywność studenta na ćwiczeniach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.