Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-701-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z ewolucją i poziomem zaawansowania zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Jakość jako zestawienie poziomów parametrów technicznych i użytkowych oraz jako relacja. Sposoby tworzenia systemów zarządzania jakością w oparciu o zasady, metody i narzędzia jakości. Normatywy serii ISO9000, a także IATF oraz HACCP podstawami funkcjonowania podsystemów off-line. Wadliwość, karty kontrolne Shewharta oraz SPC i MSA podstawami funkcjonowania podsystemów on-line.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki zarządzania jakością, w tym zasad tworzenia systemów off-line i on-line IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada wystarczający zasób wiedzy z zakresu zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w działaniach z zakresu inżynierii i ekonomiki jakości IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna zasady liczenia poziomu marketingowej jakości produktu, wadliwości, przeciętnej liczby wad, wydolności procesu produkcyjnego, kosztów jakości oraz efektów ekonomicznych wykorzystania systemów jakości IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi tworzyć Księgę Jakości. Ma umiejętność używania poszczególnych zasad, metod i narzędzi do konstrukcji systemów zarządzania jakością on-line i off-line oraz rozwiązania problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także do ich usprawniania. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U002 Student potrafi liczyć poziom wadliwości, przeciętnej liczby niezgodności, wydolności procesu produkcyjnego. Ma umiejętność obliczania kosztów jakości i wyciągania na tej podstawie wniosków usprawniających. Potrafi dla danych jakościowych wyznaczać równania efektów ekonomicznych, otrzymując możliwość podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemów jakości i poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli jakości w przedsiębiorstwie. Zna przełożenie jej elementów na jego wynik finansowy. IPZ1A_K01 Kolokwium
M_K002 Ma kompetencje w zakresie działania w zakresie kontrolera jakości, otrzymując możliwość rozwoju w zakresie auditora pierwszej oraz drugiej strony. IPZ1A_K01 Kolokwium
M_K003 Student ma kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia rozwiązań pomiaru poziomu jakości produktu a także tworzenia procedur oraz instrukcji kontrolnych w zakresie systemu zapewnienia jakości IPZ1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki zarządzania jakością, w tym zasad tworzenia systemów off-line i on-line + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wystarczający zasób wiedzy z zakresu zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w działaniach z zakresu inżynierii i ekonomiki jakości + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady liczenia poziomu marketingowej jakości produktu, wadliwości, przeciętnej liczby wad, wydolności procesu produkcyjnego, kosztów jakości oraz efektów ekonomicznych wykorzystania systemów jakości - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi tworzyć Księgę Jakości. Ma umiejętność używania poszczególnych zasad, metod i narzędzi do konstrukcji systemów zarządzania jakością on-line i off-line oraz rozwiązania problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także do ich usprawniania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi liczyć poziom wadliwości, przeciętnej liczby niezgodności, wydolności procesu produkcyjnego. Ma umiejętność obliczania kosztów jakości i wyciągania na tej podstawie wniosków usprawniających. Potrafi dla danych jakościowych wyznaczać równania efektów ekonomicznych, otrzymując możliwość podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemów jakości i poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli jakości w przedsiębiorstwie. Zna przełożenie jej elementów na jego wynik finansowy. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma kompetencje w zakresie działania w zakresie kontrolera jakości, otrzymując możliwość rozwoju w zakresie auditora pierwszej oraz drugiej strony. + + - + - - - - - - -
M_K003 Student ma kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia rozwiązań pomiaru poziomu jakości produktu a także tworzenia procedur oraz instrukcji kontrolnych w zakresie systemu zapewnienia jakości - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 172 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Historia i rozwój zarządzania jakością (2h)

  - Prezentacja najważniejszych twórców zarządzania jakością (0,5h)
  - Prezentacja najważniejszych kamieni milowych zarządzania jakością: systemy kontroli, karty kontrolne, cykl Shewharta, Koło Deminga, pojęcie biegu jakości, TQC i TQM (1,5h)

 2. Definiowane jakości (2h)

  - Jakość jako relacja i jakość jako zbiór właściwości (0,5h)
  - Jakość marketingowa i jakość techniczna jako składowe jakości produktu (0,5h)
  - Jakość typu i jakość wykonania jako składowe jakości technicznej produktu (0,5)
  - Sensoryczny profil odbiorczy jako element kontroli jakości marketingowej produktu (0,5h)

 3. Systemy zarządzania jakością (4h)

  - Macierz jakości Crosby’ego (0,5h)
  - Podział na systemy off-line i on-line (0,5h)
  - Prezentacja norm ISO serii 9000 jako podstawowego systemu zarządzania jakością off-line (1h)
  - Budowa i wdrażanie normy ISO 9001:2008: księga jakości, mapa procesów, procedury, instrukcje (1h)
  - Zasady budowy systemów zarządzania jakością on-line: zasady Deminga, zasady Kaizen, zasada zera defektów, Poka Yoke, zasada pracy zespołowej (2h)

 4. Metody zarządzania jakością (4h)

  - Metody projektowania systemów zarządzania jakością: FMEA, FTA (2h)
  - Metody usprawniania systemów zarządzania jakością: Six-Sigma, OKJ, BKJ, KKJ (2h)

 5. Narzędzia zarządzania jakością (3h)

  - Wielka siódemka TQM: diagram Ishikawy, diagram Pareto, arkusz analityczny, histogram, punktowy diagram korelacji, karty kontrolne Shewharta, diagram przebiegu procesu

Ćwiczenia audytoryjne (18h):
 1. Wadliwość jako podstawowa miara jakości wykonania (5,5h)

  - Definicja wadliwości (0,5h)
  - Sposób wyznaczania wadliwości w przypadku jednakowego poziomu prawdopodobieństwa jej wystąpienia (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania wadliwości w przypadku jednakowego poziomu prawdopodobieństwa jej wystąpienia (2h)
  - Szacowanie wadliwości (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu szacowania wadliwości (2h)

 2. Przeciętna liczba wad (2,5h)

  - Definicja przeciętnej liczby wad (0,5h)
  - Sposób wyznaczania przeciętnej liczby wad (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania przeciętnej liczby wad (1h)
  - Szacowanie przeciętnej liczby wad w przypadku różnego ich wagi (0,5h)

 3. Zdolność procesu produkcyjnego i maszyn (2h)

  - Definicja zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (0,5h)
  - Sposób wyznaczania zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (1h)

 4. Wpływ marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (2h)

  - Wpływ poziomu marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z wpływu poziomu marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (1,5h)

 5. Koszty jakości (3h)

  - Prezentacja kosztów jakości (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z kosztów jakości (0,5h)
  - Decyzje dotyczące produktu gotowego a jego ppziom jakości (0,5h)
  - Wybór najlepszego układu systemów zarządzania jakością on-line w przedsiębiorstwie (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z wyboru najlepszego układu systemów zarządzania jakością on-line w przedsiębiorstwie (1h)

Ćwiczenia projektowe (9h):
 1. Analiza poziomu jakości marketingowej dla wybranego produktu (7,5h)

  - Opis wybranego produktu i opisujących go zmiennych, ważnych z punktu widzenia oceny jakości typu (0,5h)
  - Zestawienie produktów konkurencyjnych i opisujących je zmiennych (1,5h)
  - Rozdział zmiennych na stymulanty, destymulanty i nominanty (0,5h)
  - Przeprowadzenie standaryzacji zmiennych (1h)
  - Przydzielenie systemu wag zmiennym (2h)
  - Sporządzenie rankingu produktów wraz z przeprowadzeniem wnioskowania (1,5h)

 2. Konstrukcja procedury OKJ, BKJ, KKJ dla wybranego przedsiębiorstwa/linii produkcyjnej (7,5h)

  - Opis wybranego przedsiębiorstwa/linii produkcyjnej (0,5h)
  - Wybór podsystemów planowania i kontroli jakości (2h)
  - Budowa algorytmu planowania i kontroli jakości (2h)
  - Budowa procedur dla podsystemów planowania i kontroli jakości (3h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego i obronionego w trakcie prezentacji w czasie zajęć projektowych w końcowej części semestru.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz pozytywnej oceny projektu. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z przedmiotu równa jest średniej ważonej 0,5 z egzaminu oraz 0,25 oceny zaliczeniowej ćwiczeń i 0,25 oceny z projektu. Merytoryczna aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych oraz ćwiczeniach projektowych może skutkować podniesieniem oceny zaliczeniowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zasad algebry.
Znajomość zasad statystyki matematycznej.
Znajomość zarządzania produkcją.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A., Zarządzani i inżynieria jakości, PWN, 2018
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2015
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, ŚWNWZiNS, 2005
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2008
Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, 2010

kalkulator
tablice matematyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — 318, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60391-56-3
2) Możliwość wykorzystania elementów zarządzania jakością typu on-line w kopalni węgla kamiennego — Possibility of quality management on-line type elements use in hard coal mine / Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9 s. 76–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009
3) Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015. — S. 8. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4) Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — Dod. ISBN dla całości: 978-5-94211-688-0. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-5-94211-690-3. — S. 43–45, Summ.
5) Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 397–408. — Bibliogr. s. 407–408, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
6) Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — Dod. ISBN 978-5-94211-723-8 (dla całości). — ISBN: 978-5-94211-724-5. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214
7) Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-2-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 38
8) Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evaluation of the visual quality control system using the GRR analysis] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: XII Sesja naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością : Kraków, 22–24.04.2015 : materiały konferencyjne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-6-2. — S. 14. — Pełny tekst W: Wybrane aspekty zarządzania jakością [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 34–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40. — ISBN 978-83-940189-2-4
9) Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.
10) Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — Dod. ISBN dla całości: 978-5-94211-688-0. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-5-94211-690-3. — S. 48–49
11) Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. — ISBN: 978-83-7702-294-8. — S. 181–204. — Bibliogr. s. 203–204
12) Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym;/ aweł BOGACZ, Marcin Migza; Inżynieria Mineralna; 2016 nr 2, s. 23–29
13) The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises/ Marek Kęsek, Paweł BOGACZ, Marcin Migza; W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 67
14) Measurement system analysis for one-sided tolerance/ Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ; W: ITM Web of Conferences; 2017 vol. 15, art. no. 05011, s. 1–6
15) SPC methods application in measurement system stability and BIAS study/ Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; W: Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego : od tradycji do współczesności; Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018, s. 102-114

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja w >20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.