Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-702-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapozna się z podstawowymi determinantami zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Określone zostaną cele finansowe w ujęciu krótkookresowym i długookresowym. W ujęciu operacyjnym treści zostana skoncentrowane wokół płynności finansowej natomiast w ujęciu strategicznym wokół kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych , inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji , obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych , inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji , obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Wykłady
1.Cele zarządzania finansami. Rodzaje podejmowanych decyzji finansowych
2. Obszary decyzji finansowych związanych z realizacją celów krótko i długoterminowych w zarządzaniu finansami.
3. Decyzje operacyjne ukierunkowane na kształtowanie kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał
4. Decyzje inwestycyjne związane ponoszeniem nakładów finansowych
5. Decyzje finansowe związane z zapewnieniem finansowania działalności

Ćwiczenia audytoryjne (18h):

Ćwiczenia
1. Analiza wskaźnikowa równowagi finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym na podstawie bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. (3h)
2. Równowaga kapitałowa oparta na zależności pomiędzy kapitałem obrotowym netto i zapotrzebowaniem na kapitał (3h)
3. Równowaga gotówkowa jako zależność pomiędzy wpływami i wydatkami (3h)
4. Metody przywracania równowagi finansowej (2h)
5. Modele optymalizacji zapasów ekonomiczna partia dostawy (2h)
6. Narzędzia polityki kredytowej przedsiębiorstwa i ocena zarządzania należnościami (2h)
7. Modele optymalizacji środków pieniężnych (2h)
8. Kształtowanie źródeł finansowania w świetle obniżania kosztów kapitałów i utrzymywania równowagi finansowej (1h)

Ćwiczenia projektowe (9h):
Oprac. modelu finansowego przedsiębiorstwa identyfikującego wpływy decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych na wartość przedsiębiorstwa (9h)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest egzamin obejmujący pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne. Zaliczeniem projektu jest zrealizowanie projektu dotyczącego oceny finansowej wybranego podmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną według formuły z regulaminu studiów która bierze pod uwagę ocenę z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup natomiast zajęcia projektowe konsultowane w ramach terminów podanych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać podstawy ekonomiki, rachunkowości przedsiębiorstw , analizy finansowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sierpińska M. Wedzki D: Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie Wydawnictwo PWN Warszawa 2005,
2. Sierpińska M. Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Financial liquidity management in energy sector in Poland / S. LORENC, A. KUSTRA // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012089, s. 1–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland.
2. Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw — Ordinary bonds issue as a source of funding of a company’s development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40.
3. Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223.
4. Analityczne narzędzia wspomagające proces sterowania równowagą finansową w przedsiębiorstwie — Analytic tools of supporting the financial balance in the company / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004.

Informacje dodatkowe:

Brak