Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-703-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do analizy strategii oraz instrumentów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem oraz do samodzielnego śledzenia zmian w wykorzystaniu instrumentów komunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem oraz komunikacją marketingową IPZ1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole realizującym projekt oraz wykonać zespołowo odpowiednią dokumentację IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Projekt
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem oraz komunikacją marketingową + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole realizującym projekt oraz wykonać zespołowo odpowiednią dokumentację - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Podstawowe pojęcia związane z komunikacją marketingową.
Definicje i rodzaje komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa wewnętrzna i zewnętrzna. Metody i techniki komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.
2. Otoczenie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikowania się z rynkiem.
Otoczenie bliższe. Otoczenie dalsze. Poziomy definiowania rynku.
3. Modele komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.
Odbiorcy komunikatów przedsiębiorstwa. Elementy modelu komunikacji. Model Laswella. Modele komunikacji w mediach interaktywnych. Modele oddziaływania promocji.
4. Instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Public Relations zewnętrzny. Public Relations wewnętrzny. Relacje inwestorski. Tworzenie tożsamości firmy. Promocja marketingowa. Produkt. Znak towarowy. Opakowanie. Dystrybucja. Cena.
5. Produkt. Polityka znaku towarowego w przedsiębiorstwie i jej wpływ na komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Znaki towarowe. Rodzaje znaków towarowych. Funkcje znaku towarowego. Strategie znaku towarowego.
6. Opakowanie jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
Opakowanie. Funkcje opakowania. Znaczenie opakowania. Płeć opakowania. Współczesne trendy w opakowaniach.
7. Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
Instrumenty promocji. Komunikacja za pomocą: propagandy gospodarczej, reklamy, Public relations, sprzedaży bezpośredniej oraz sales promotion.
8. System informacji marketingowej i jego znaczenie w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.
Informacja i rodzaje informacji marketingowej. Definicja informacji marketingowej.
System informacji marketingowej (SIM). Rodzaje i obszary badań marketingowych. Proces badań marketingowych. Etapy badań marketingowych. Metody badań marketingowych. Ankieta marketingowa– struktura, rodzaje pytań, zasady budowy ankiety.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Studenci w zespołach 2-osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt na jeden z niżej zadanych tematów. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując do tego badania marketingowe wtórne, a w szczególnych przypadkach wykorzystują wyniki z samodzielnie opracowanych badań ankietowych. W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektu w wersji elektronicznej.

Tematy projektów:
1. Analiza wewnętrznej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
2. Analiza zewnętrznej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
3. Analiza relacji inwestorskich dla wybranej spółki giełdowej.
4. Analiza systemu identyfikacji wizualnej firmy.
5. Analiza wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
6. Temat autorski – zaproponowany przez studentów i zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń projektowych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej).
Obecność i aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Michalski E.: Marketing : podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
2. Altkorn J. (red).: „Podstawy marketingu";– Instytut Marketingu, Kraków 2004.
3. Garbarski R., Rutkowski l., Wrzosek W.: „Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy";– PWE, Warszawa 2000.
4. Kotler Ph. i inni.: „Marketing – podręcznik europejski"– PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gierszewska G., Romanowska M.: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”– PWE, Warszawa 2002.
2. Kotler Ph.: „Marketing – planowanie, organizowanie, wdrażanie i kontrola"– Felberg, Warszawa 1999
3. Westwood J.: „Plan marketingowy. Przewodnik praktyczny” –Komsoft, Rzeszów 2000.
4. Żurawik B., Żurawik W.: „Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie";– PWE, Warszawa 1996.
5. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Antycypacyjne modele górniczych procesów produkcyjno-marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipating models of mining production and marketing processes in terms of creating relations between a company and the customers. Arkadiusz UTRATA. Przegląd Górniczy— 2013 t. 69 nr 9, s. 192–196.
2. Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipation modelling of production and marketing processes in the aspect of creating cooperation between a company and its customers. Arkadiusz UTRATA. W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 — S. 195–205.
3. Modelowanie procesu wydobywczo-przeróbczego z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych i wyprzedzających oraz interakcji otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa — Mining and processing modelling based on feedback, feedforward and interaction between environment and resources of enterprise. Arkadiusz UTRATA. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007
4. Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarzadzaniu strategicznym przedsiębiorstwem górniczym — Application of accounting of fixed and variable costs in strategic management in mining company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. W: „Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia” : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy.

Informacje dodatkowe:

Obecność na:
- ćwiczeniach projektowych: jest obowiązkowa,
- wykładach: nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.