Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-704-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Znaczenie i definiowane CSR w kontekście strategii biznesowej. Cele CSR w kontekście Agendy 2030 i COP. Proces CSR w przedsiębiorstwie i sposoby jego realizacji. Subproces raportowania działalności niefinansowej przedsiębiorstw. Standardy raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem GRI Standards, ISO26000 oraz SA8000. Dobre praktyki z zakresu CSR w Polsce i na świecie. Prawdopodobne kierunki rozwoju CSR na świecie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w układzie Standards IPZ1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI Standards. IPZ1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI Standards IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem IPZ1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w układzie Standards + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI Standards. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI Standards - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. Zasady CSR

  Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawienie do filozofii, zasad i składników CSR i Global Reporting Initiative, przede wszystkim w zakładach produkcyjnych

 2. Algorytm CSR

  Przedstawienie algorytmu wdrażania, utrzymywania i usprawniania CSR w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych

 3. GRI Standards jako światowy standard kontroli i raportowania CSR

  Zapoznanie z zasadami, konstrukcją i algorytmem kontroli i raportowania w układzie drugiej trzeciej strony w standardzie GRI Standards.

 4. Kierunki rozwoju CSR

  Przedstawienie prawdopodobnych kierunków rozwoju CSR na świecie

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Przegląd dobrych praktyk prowadzenia procesu CSR w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie

  Wspólna (mistrz-uczeń) analiza sposobów i przykładów prowadzenia procesu CSR w przedsiębiorstwach z Polski i ze świata

 2. Przegląd dobrych praktyk prowadzenia raporotowania niefinansowego w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie

  Wspólna (mistrz-uczeń) analiza sposobów i przykładów raportowania niefinansowego w przedsiębiorstwach z Polski i ze świata

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne oraz wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego program wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
2. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
3. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
4. Guide to GRI Standards, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii / red. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA. — [S. l. : s. n.], 2010
2. Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego — {\it Corporate identity} as a basic element of creating the image of a modern mining company / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015.
4. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012
5. Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku — [Building an image of a modern mining company in the free-competition market] / Paweł BOGACZ // W: II konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009
6. Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 / pod red. Ireneusza Solińskiego ; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2008
7. Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie/ Paweł BOGACZ; Przegląd Górniczy; 2016 nr 8, s. 16–19
8. Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends/ Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; E3S Web of Conferences; 2016 vol. 10 art. nr 00058, s. 1–5

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych