Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-707-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza nabyta w trakcie wykładów pozwala zwrócić uwagę na zakres ochrony dóbr własności przemysłowej i wysiłku intelektualnego w oparciu o ustawy: Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mającyce związek z własnością intelektualną. IPZ1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania Urzędu Patentowego. IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna podstawowe zasady międzynarodowych systemów ochrony autorskoprawnej, patentowej i know how. IPZ1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma i dokumenty z zakresu prawa własności intelektualnej IPZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi sporządzać proste pisma dotyczące roszczeń i umów z zakresu własności intelektualnej IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 posiada elementarną umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mającyce związek z własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz zasady działania Urzędu Patentowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady międzynarodowych systemów ochrony autorskoprawnej, patentowej i know how. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem czytać pisma i dokumenty z zakresu prawa własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzać proste pisma dotyczące roszczeń i umów z zakresu własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_U003 posiada elementarną umiejętność korzystania z baz danych z zakresu własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Przedmiot i zadania ochrony własności intelektualnej; polityczne, gospodarcze i technologiczne przyczyny wzrostu jej znaczenia. Znaczenie znajomości OWI w wykształceniu technicznym.
2. Podstawowe pojęcia prawa. Źródła prawa, hierarchia aktów prawnych, instytucje stosujące prawo, przepisy prawa materialnego a przepisy postępowania. Rodzaje postępowań stosowanych w dziedzinie OWI.
3. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów chronionych majątkowymi prawami autorskimi. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu praw autorskich. Plagiat, jego formy, sposoby zwalczania plagiatu. Antyplagiatowa kontrola prac studenckich.
5. Prawo własności przemysłowej: pojęcia projektu wynalazczego, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego.
6. Działanie Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych, zgłoszenie patentowe. Umowy licencyjne. Roszczenia cywilne i odpowiedzialność karna z tytułu ochrony własności przemysłowej.
7. Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej. Europejski patent i znak towarowy.
8. Czyny nieuczciwej konkurencji związane z własnością intelektualną. Specyfika problematyki OWI w Internecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa terminy kolokwiów (1 podstawowy i 1 poprawkowy). Możliwość 1 raz poprawienia oceny pozytywnej z terminu podstawowego na terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = Ocena z zaliczenia wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na wykładach wymagane jest samodzielne uzupełnienie zaległości i zaliczenie pytań na kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Ustawa Prawo autorskie, Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (fragmenty), Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego (fragmenty).
Literatura zalecana:
1. T.Włudyka (red.), Podstawy prawa, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003 (fragmenty).
2. M.Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin W-wa 2010 (fragmenty).
3. Broszury dotyczące ochrony własności intelektualnej dostępne w Czytelni Patentowej Biblioteki Głównej AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Informacje dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.