Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika i organizacja procesów inwestycyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-708-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami organizacji procesu realizacji projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie do prowadzenia analiz związanych z ocenę tych projektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_K003 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Systematyka pojęć związanych z inwestycjami. Rodzaje inwestycji. Umiejscowienie inwestycji w bilansie przedsiębiorstwa. Inwestycje w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych.
2. Struktura i analiza procesu inwestycyjnego. Okres życia projektu inwestycyjnego. Faza przedinwestycyjna. Faza inwestycyjna. Faza operacyjna. Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
4. Wybrane zagadnienia dotyczące zawierania kontraktów w obrocie inwestycyjnym.
5. Źródła finansowania inwestycji. Środki własne. Środki obce (zewnętrzne). Leasing środków trwałych.
6. Wybrane elementy rachunku efektywności inwestycji.
7. Amortyzacja nakładów inwestycyjnych. Metody amortyzacji. Stawki amortyzacji.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Studenci w zespołach 1-2 osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt na jeden z niżej zadanych tematów. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując dostępne informacje w internecie, rocznikach statystycznych, z miejsca pracy (praktyki), w uzasadnionych przypadkach uzyskują dane od prowadzącego projekt.
W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektu w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej).
Tematy projektów:
1. Ocena efektywności wybranego projektu inwestycyjnego za pomocą metod statycznych i dyskontowych.
2. Ocena efektywności wybranego projektu inwestycyjnego w aspekcie alternatywnych źródeł pozyskania kapitału i/lub środków trwałych.
3. Temat autorski – zaproponowany przez zainteresowanych studentów i zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń projektowych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
– ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
– wykład: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej).
Aktywność na wykładach będą premiowane przez podniesienie oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
– ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Behrens W., Hawranek P. M.: „Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility” – UNIDO, Warszawa 1993,
2. Manikowski A., Torapata I.: „Ocena projektów gospodarczych” – Difin, Warszawa 2002,
3. Gawron H.: „Ocena efektywności inwestycji” – AE, Poznań 1992,
4. Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje” – PWN, Warszawa 1996,
5. Flak w. i inni: „Vademecum inwestora” – GIPH, Katowice 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwoju — Costs-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions . Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007.
2. An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies — Ocena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych. Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA. Archives of Mining Sciences = Archiwum — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44.
3. Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa — Methodology of value estimation of a company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA .Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 151–160.
4. Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ. Przegląd Górniczy — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95.

Informacje dodatkowe:

Obecność na:
– ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa,
– wykładach- nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.