Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena ekonomiczna efektywności projektów inwestycyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-711-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych oraz oceny strategii rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe - - - + - - - - - - -
M_K003 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Systematyka pojęć związanych z projektami inwestycyjnymi. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych.
2. Sieciowe metody planowania projektów inwestycyjnych.
3. Komputerowe wspomaganie planowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
4. Procedury przebiegu procesu inwestycyjnego o charakterze finansowym.
5. Ocena ekonomiczna efektywności projektów inwestycyjnych związanych z instrumentami finansowymi.
6. Procedury przebiegu procesu inwestycyjnego o charakterze rzeczowym.
7. Ocena ekonomiczna efektywności projektów inwestycyjnych związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Studenci w zespołach 1-2 osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt na jeden z niżej zadanych tematów. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując dostępne informacje w internecie, rocznikach statystycznych, z miejsca pracy (praktyki), w uzasadnionych przypadkach uzyskują dane od prowadzącego projekt.
W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji
projektu w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej).

Tematy projektów:
1. Ekonomiczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego za pomocą wybranych metod.
2. Ekonomiczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego w aspekcie alternatywnych źródeł pozyskania kapitału.
3. Temat autorski – zaproponowany przez zainteresowanych studentów i zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
– ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
– wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń projektowych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
– ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
- wykład: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej).
Aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
– ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Behrens W., Hawranek P. M.: „Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility” – UNIDO, Warszawa 1993,
2. Manikowski A., Torapata I.: „Ocena projektów gospodarczych” – Difin, Warszawa 2002,
3. Gawron H.: „Ocena efektywności inwestycji” – AE, Poznań 1992,
4. Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje” – PWN, Warszawa 1996,
5. Flak w. i inni: „Vademecum inwestora” – GIPH, Katowice 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwoju — Costs-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions . Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007.
2. An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies — Ocena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych. Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA. Archives of Mining Sciences = Archiwum — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44.
3. Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa — Methodology of value estimation of a company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Górnictwo i Geoinżynieria . Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 151–160.
4. Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ. Przegląd Górniczy — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95.

Informacje dodatkowe:

Obecność na:
– ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa,
– wykładach- nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów na wykładach będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.