Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing internetowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-715-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie możliwości budowy wizerunku i marki przedsiębiorstwa przemysłowego z wykorzystaniem Internetu. Zapoznanie z narzędziami do prowadzenia serwisu internetowego przedsiębiorstwa oraz blogów i zasadami prowadzenia działań w mediach społecznościowych z uwzględnieniem pozycjonowania w wyszukiwarkach. Zdobycie umiejętności budowy i określania kosztów oraz efektów kampanii reklamowych w Internecie. Poznanie narzędzi analizy statystycznej ruchu w serwisie internetowym przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna narzędzia marketingu internetowego i dostrzega odmienność ich stosowania w działalności przedsiębiorstwa. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać narzędzia marketingu internetowego w zależności od postawionego celu i ocenić efektywność ich stosowania. IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać aplikacje internetowe służące do prowadzenia serwisu internetowego, budowy kampanii reklamowej i analizy jej efektywności. IPZ1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna narzędzia marketingu internetowego i dostrzega odmienność ich stosowania w działalności przedsiębiorstwa. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać narzędzia marketingu internetowego w zależności od postawionego celu i ocenić efektywność ich stosowania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać aplikacje internetowe służące do prowadzenia serwisu internetowego, budowy kampanii reklamowej i analizy jej efektywności. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Internet i jego potencjał marketingowy.
Składowe funkcjonowania przedsiębiorstwa w Internecie: hosting, domena,
oprogramowanie.
Kryteria wyboru hostingu i domeny. Aspekt techniczny, marketingowy i finansowy.
Funkcjonowanie serwisu internetowego. Aspekt techniczny i organizacyjny.
Wyszukiwarki internetowe. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach (SEO).
Media społecznościowe w marketingu internetowym.
Reklama w wyszukiwarkach i innych serwisach internetowych (SEM) oraz w mediach
społecznościowych.
Standardy i modele płatności.
Programy partnerskie.
Porównywarki cen.
E-mailing.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktyczną konfiguracją i
obsługą narzędzi internetowych służących do prowadzenia działań marketingowych w
Internecie:
• tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem składni języka HTML i CSS
• instalacja, konfiguracja, obsługa oprogramowania zarządzającego treścią serwisu
internetowego
• narzędzia analizy statystycznej ruchu w serwisie internetowym
• narzędzia tworzenia kampanii reklamowych GoogleAds oraz menedżer reklam
Facebooka
• wykorzystanie mediów społecznościowych do budowy wizerunku

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie wykonują zadane czynności związane z konfiguracją i obsługą serwisu internetowego przedsiębiorstwa oraz narzędzi tworzenia i analizy efektywności reklamy internetowej. Prowadzący objaśnia sposób wykonania czynności z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, a następnie nadzoruje pracę i pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania wykonania zadanych na
poszczególnych zajęciach działań. Liczba poprawnie wykonanych działań decyduje o zaliczeniu modułu.
Dodatkowym elementem podwyższającym ocenę jest przygotowanie sprawozdania zrealizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych z omawianych zagadnień oraz sprawozdania opartego na wiadomościach z ćwiczeń i wykładów.
Zaliczenie poprawkowe wymaga ponownego wykonania nie zaliczonych działań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z objaśnieniami prowadzącego i udostępnionymi materiałami. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania wykonania zadanych czynności. Liczba poprawnie wykonanych czynności decyduje o zaliczeniu modułu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych
student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (w miarę wolnych miejsc) lub
samodzielne uzupełnienie wiadomości i przedstawienie do zaliczenia (w godzinach konsultacji) ćwiczeń
realizowanych na opuszczonych zajęciach. Winno to nastąpić w miarę możliwości przed
kolejnymi ćwiczeniami laboratoryjnymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Maciejowski T.: Firma w internecie. Oficyna Ekonomiczna, Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2004
Woźniak M.: Internet nowa strategia i organizacja firmy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
Bajdak A. (red.): Internet w marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Sławik M.: Komunikacja w internecie dla każdego. Videograf Edukacja, Chorzów 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Serwis internetowy jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008

Mieszaniec J., Ślósarz M.: Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych. [w:] Materiały konferencyjne “Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”. Kraków, 2000

Informacje dodatkowe:

Uczestniczenie w zajęciach wiąże się z założeniem konta na serwerze uczelnianym student.agh.edu.pl
oraz konta na portalu Google i Facebook.