Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka technologiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-717-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia w przyszłości pracy powiązanej z kierunkiem kształcenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę o społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw oraz wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy IPZ1A_W05, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_W002 Student ma praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią produkcji, a także wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz o cyklu życia maszyn, urządzeń i systemów technicznych IPZ1A_W02, IPZ1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność oceny zastosowanych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemów i procesów technologicznych IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi porozumiewać się językiem specjalistycznym dla branży związanej z przedsiębiorstwem, w którym odbywa praktykę oraz potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, rozumie zasady pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student rozumie znaczenie dorobku dydaktycznego i naukowego swojej uczelni, jej tradycji oraz znaczenia w gospodarce, a także ma świadomość jego możliwości w popularyzowaniu wiedzy inżyniersko-technicznej i innowacji IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę o społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw oraz wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach - - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią produkcji, a także wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz o cyklu życia maszyn, urządzeń i systemów technicznych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność oceny zastosowanych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemów i procesów technologicznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi porozumiewać się językiem specjalistycznym dla branży związanej z przedsiębiorstwem, w którym odbywa praktykę oraz potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, rozumie zasady pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu - - - - - - + - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie dorobku dydaktycznego i naukowego swojej uczelni, jej tradycji oraz znaczenia w gospodarce, a także ma świadomość jego możliwości w popularyzowaniu wiedzy inżyniersko-technicznej i innowacji - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

Student odbywa 4 tygodniową praktykę technologiczną w wybranym przez siebie i zaakceptowanym przez uczelnię przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym istnieje możliwość zapoznania się z: realizowanymi tam procesami produkcyjnymi, obsługą procesów inwestycyjnych, obsługą procesów ekonomicznych i finansowych. Praktyka technologiczna może też być dla studenta źródłem informacji i danych do realizowanej przez niego pracy inżynierskiej.
Po praktyce student przedstawia opracowane przez siebie sprawozdanie na wcześniej uzgodniony temat związany z praktyką.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest:
- odbycie 4 tygodniowej praktyki w wybranym przez siebie Zakładzie Pracy, a zaakceptowanym przez Katedrę,
- opracowanie obszernego sprawozdania /10 do 15 stron/ na wybrany temat zgłoszony
u organizatora praktyk, a związany z zakładem, w którym odbyła się praktyka,
- dostarczenie zaświadczenia o odbytej praktyce,
- sprawdzian ustny,
- zwrot kopii umowy podpisanej przez przedsiębiorstwo.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka jest zaliczana na “zal” na podstawie pozytywnej oceny z zaliczenia sprawozdania z praktyki technologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem przygotowania umowy o praktykę jest przedstawienie wstępnej zgody przedsiębiorstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Praktyki. W przypadkach skomplikowanych i indywidualnych należy kontaktować się z Organizatorem Praktyk dla kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi, a w ostateczności z Prodziekanem ds Kształcenia.