Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-801-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania projektu inżynierskiego na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojego projektu inżynierskiego i przedstawić ją podczas zajęć w ramach modułu Pracownia dyplomowa inżynierska IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym projektem inżynierskim, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student przygotowując projekt inżynierski rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni IPZ1A_K02 Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_K003 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w projekcie inżynierskim, w prezentacji oraz innych publikacjach IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania projektu inżynierskiego na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się - - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojego projektu inżynierskiego i przedstawić ją podczas zajęć w ramach modułu Pracownia dyplomowa inżynierska - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym projektem inżynierskim, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania - - - - - - - - - - -
M_K002 Student przygotowując projekt inżynierski rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni - - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w projekcie inżynierskim, w prezentacji oraz innych publikacjach - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 390 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 godz
Inne 320 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodny z zasadami przyjętymi przez Radę Wydziału: ocena wynikająca z sumy punktów oceny opiekuna projektu i z jego prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy), z wyłączeniem “Pracowni dyplomowej inżynierskiej” oraz praktyki technologicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wynikająca z tematu i zakresu projektu inżynierskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak