Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-802-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęcia poznają zasady zaliczenia semestru, ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz pracy dyplomowej inżynierskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania projektu inżynierskiego oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania projektu inżynierskiego w oparciu o przedstawione zasady oraz ma umiejętność przygotowania się do zajęć seminaryjnych, na których przedstawia zaawansowanie prac przy swoim projekcie inżynierskim IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Prezentacja
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonany przez niego projekt inżynierski: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu projektu inżynierskiego i jego prezentacji oraz potrafi współpracować w grupie podczas przedstawiania projektów inżynierskich i prezentacji IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania projektu inżynierskiego oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania projektu inżynierskiego w oparciu o przedstawione zasady oraz ma umiejętność przygotowania się do zajęć seminaryjnych, na których przedstawia zaawansowanie prac przy swoim projekcie inżynierskim - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonany przez niego projekt inżynierski: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu projektu inżynierskiego i jego prezentacji oraz potrafi współpracować w grupie podczas przedstawiania projektów inżynierskich i prezentacji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (18h):

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania promocji inżynierskiej, w tym egzaminu inżynierskiego oraz prezentacji projektu inżynierskiego, a także uzupełniają wiedzę związaną z zakresem pytań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.
Na seminarium studenci przedstawiają prezentację swoich prac inżynierskich będącą elementem oceny tych prac w ramach kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Treści prezentowane na ćwiczeniach przez prowadzącego są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej. Na zajęciach podstawą jest również prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci oceniani są za aktywność oraz prezentacje dotyczące prac dyplomowych.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie aktywności (50%) na zajęciach oraz wystąpień i prezentacji prac (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przypisanie w systemie SZS AGH tematu pracy dyplomowej. Ustalenie z opiekunem wstępnej struktury pracy inżynierskiej.
Temat pracy dyplomowej inżynierskiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/karta_tytulowa_praca_inz_2019.docx

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

BĄK Patrycja, OGRODNIK Romuald: Działalność w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie z. 125, Gliwice 2018

Informacje dodatkowe:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Egzamin Dyplomowy