Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
System podatkowy w gospodarce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-803-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ten obejmuje zarówno podstawy prawne regulujące system podatkowy w Polsce, jak i aspekty praktyczne, czyli rozliczenia podatkowe-case study.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego IPZ1A_W05, IPZ1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę i posiada świadomość obciążania podatkowego oraz parapodatkowego podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_W05, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia parapodatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia podatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego znaczenia obciążeń podatkowych i prapodatkowych IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i obliczeń obciążeń podatkowych w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę i posiada świadomość obciążania podatkowego oraz parapodatkowego podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia parapodatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności - + - - - - - - - - -
M_U002 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia podatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego znaczenia obciążeń podatkowych i prapodatkowych + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i obliczeń obciążeń podatkowych w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

System podatkowy — wybrane zagadnienia (funkcje podatków, zasady ich poboru, klasyfikacje podatków)
Charakterystyka polskiego sytemu podatkowego
Organizacja polskiej administracji skarbowej
Zagadnienia rejestracji i ewidencji podatkowej
Istota i konstrukcja podatku. Źródła prawa podatkowego
Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
Materialne prawo podatkowe (omówienie podatków polskiego systemu podatkowego)
Odpowiedzialność karno-skarbowa
System podatkowy państw Unii Europejskiej
Ogólne założenia harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. źródła przychodów osób fizycznych
2. Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów
3. Dochód, strata
4. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
5. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
6. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
7. System ulg podatkowych
8. Zasady rozliczenia rocznego dochodów osób fizycznych
9. Dokumentacja rozliczeniowa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów obejmujących zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy dla każdego sprawdzianu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) oraz ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,3). Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane przez podniesienie ocen zaliczeniowych i/lub egzaminacyjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć ćwiczeniowych poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Akty prawne prawa materialnego obowiązujące na dany rok
2. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf
3. Jerzy Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa, Pwn, 2006
4. Michael P. Devereux (Red.), Efektywność polityki podatkowej, 2007
5. Maciej Cieślukowski, Sławomira Kańduła, Ilona Kijek, Polski system podatkowy Materiały do ćwiczeń i wykładów, 2007
6. Agnieszka Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Tnoik Toruń, 2007
7. Grzegorz Szczodrowski, Polski system podatkowy, 2007
8. Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Wyd. 6, LEXIS NEXIS, 2011
9. Anna Krajewska: Podatki w Unii Europejskiej, PWE, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ – Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view / / Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków
2. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA, Zdzisław GAŁAŚ – Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnych — Implementation of tax depreciation methods of tangible assets in use in rock materials opencast mine / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach z ćwiczeń audytoryjnych – student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
W przypadku zaliczenia ćwiczeń przewiduje się jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej w pierwszym terminie – w przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę pozytywną w pierwszym terminie, a chcą poprawić ocenę – ocena z pierwszego terminu jest anulowana.