Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynek papierów wartościowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-804-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapozna się z podstawami funkcjonowania rynków papierów wartościowych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku finansowym IPZ1A_W05, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy efektywności inwestowania na rynku finansowym IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z rynkiem finansowym oraz zna instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe będące w obrocie na polskim rynku finansowym IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować podmioty funkcjonujące na rynku finansowym oraz ocenić wpływ otoczenia na funkcjonowanie rynku finansowego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Student potrafi wykorzystać proste i dyskontowe metody do analizy efektywności inwestowania w podstawowe papiery wartościowe oraz potrafi zidentyfikować i ocenić instrumenty finansowe w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Referat,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego minitorowania zmian na rynku finansowym IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizującym referat lub prowadzącym analizę efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Referat,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynku papierów wartościowych IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K004 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IPZ1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy efektywności inwestowania na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z rynkiem finansowym oraz zna instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe będące w obrocie na polskim rynku finansowym + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować podmioty funkcjonujące na rynku finansowym oraz ocenić wpływ otoczenia na funkcjonowanie rynku finansowego + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać proste i dyskontowe metody do analizy efektywności inwestowania w podstawowe papiery wartościowe oraz potrafi zidentyfikować i ocenić instrumenty finansowe w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego minitorowania zmian na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizującym referat lub prowadzącym analizę efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe - + - - - - - - - - -
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynku papierów wartościowych + + - - - - - - - - -
M_K004 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem papierów wartościowych

  Rynek finansowy. Segmenty rynku finansowego. Rynek papierów wartościowych. Podstawy prawne funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Systematyka pojęć związanych z instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi.

 2. Papiery wartościowe

  Rodzaje i funkcje papierów wartościowych. Akcje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), kwity depozytowe (GDR, ADR). Skarbowe papiery wartościowe, obligacje komunalne i korporacyjne. Weksel, rodzaje weksli, obieg wekslowy. Papiery wartościowe i instrumenty finansowe emitowane przez banki hipoteczne, banki komercyjne, instytucje zbiorowego inwestowania (listy zastawne, produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, jednostki rozrachunkowe, itp.). Derywaty (kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe).

 3. Obrót papierami wartościowymi

  Rynek pierwotny. Rynek wtórny. Ogólne zasady oferty publicznej oraz warunki wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego systemu obrotu. Podmioty regulujące obrót papierami wartościowymi. Emisja papierów wartościowych.

 4. Uczestnicy obrotu papierami wartościowymi

  Emitenci, inwestorzy, fundusze inwestycyjne, emerytalne. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Wycena certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa. Zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Wycena jednostek rozrachunkowych. Giełdy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (derywatów).

 5. Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. BondSpot S.A. Wskaźniki charakteryzujące akcje. Zasady ustalanie kursów akcji na GPW w Warszawie.

 6. Otoczenia prawne podmiotów działających na rynku kapitałowym w Polsce

  Ochrona interesów posiadaczy papierów wartościowych, nadzór KNF nad podmiotami rynku kapitałowego, odpowiedzialność cywilna i karna podmiotów rynku kapitałowego, zakres działania domu maklerskiego

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Część analityczna- ocena efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe

  Metody proste i dyskontowe oceny efektywności inwestowania w papiery wartościowe (dyskonto, stopa dyskonta, prosta stopa zwrotu, dyskontowe stopy zwrotu, efektywna stopa procentowa, stopa nominalna, stopa realna. Wycena papierów wartościowych rynku pieniężnego i kapitałowego

 2. Część prezentacyjna- prezentacja referatów- ekspertyz dotyczących rynku finansowego i papierów wartościowych

  Studenci w zespołach 2- 3 osobowych przygotowują i prezentują referaty- ekspertyzy. Każdy zespół realizuje referat- ekspertyzę na jeden z wybranych przez zespół tematów.
  Tematyka ekspertyz:
  1. Ochrona interesów posiadaczy papierów wartościowych.
  2. Nadzór KNF nad podmiotami rynku kapitałowego.
  3. Zakres działania domu maklerskiego.
  4. Wprowadzanie papierów wartościowych (akcji i obligacji) do zorganizowanego obrotu.
  5. Odpowiedzialność cywilna i karna podmiotów rynku kapitałowego.
  6. Struktura akcjonariatu domu maklerskiego, spółki giełdowej, spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest przygotowanie opracowania na temat zadany przez prowadzącego i przedstawienie go.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.godnie z ustaleniami podanymi na pierwszym wykładzie oraz na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość wyrównania zaległości na indywidualnych zasadach ustalonych z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa: “Difin”, 2004.
2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Warszawa: PWN, 2005.
3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa: PWN, 2004.
4. Praca zbiorowa, Papiery wartościowe, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000.
5. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
6. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Onepress, Warszawa 2008.
7. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bąk P., Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza — Wiadomości Górnicze 2012 vol. 63 no. 2.
2. Bąk P., Financial engineering – corporate bonds as financial innovations in the hard coal mining,
World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 3, UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey.
3. Sierpińska M., Bąk P., Financial structure of mining sector companies during an economic slowdown — Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego, Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa — 2012 vol. 57 no. 4.
4. Bąk P., Setlak K., Siodłak Ł., Finansowanie z giełdy – nowe wyzwania i możliwości rozwoju przedsiębiorstw górniczych — Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9.
5. Bąk P., Inżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011 nr 37.
6. Bąk P., Inżynieria finansowa – nowy trend w świecie finansów, Przegląd Górniczy 2010 t. 66 nr 9.
7. Bąk P., Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza, Wiadomości Górnicze 2012 vol. 63 no 2.

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.