Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-816-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie typów strategii konkurencyjnych i relacyjnych wraz z elementami ich implementacji i ryzyka oraz występującej w nich odmienności zachowań przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności analizy powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi wybranego sektora, a jego kooperantami i wskazywania źródeł przewag negocjacyjnych w tych powiązaniach, jak i oceny atrakcyjności prowadzenia działalności w sektorze w zależności od kształtowania się oddziałujących na niego sił konkurencyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student zna możliwe powiązania zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi i czynniki decydujące o uzyskiwaniu przewagi w tych powiązaniach. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student ma wiedzę o wpływie decyzji dotyczących produktu i produkcji na uzyskiwanie przewagi w powiązaniach konkurencyjnych i kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania konkurencyjne i kooperacyjne. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi określić sposoby implementacji elementów realizacji poszczególnych strategii konkurencyjnych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U003 Student potrafi wskazać źródła przewagi lub słabości przedsiębiorstwa w powiązanich z konkurentami i kooperantami. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Kolokwium
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt
M_K003 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwe powiązania zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi i czynniki decydujące o uzyskiwaniu przewagi w tych powiązaniach. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o wpływie decyzji dotyczących produktu i produkcji na uzyskiwanie przewagi w powiązaniach konkurencyjnych i kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania konkurencyjne i kooperacyjne. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić sposoby implementacji elementów realizacji poszczególnych strategii konkurencyjnych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wskazać źródła przewagi lub słabości przedsiębiorstwa w powiązanich z konkurentami i kooperantami. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Pojęcie strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Możliwe źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.
Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw produkcyjnych:
- Strategia zróżnicowania.
- Strategia niskich kosztów.
- Strategia koncentracji.
- Strategia zintegrowana.
Strategiczne związki przedsiębiorstw produkcyjnych z innymi przedsiębiorstwami i ich korzyści:
- Integracja pionowa.
- Alianse strategiczne.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie ćwiczeń projektowych obejmujących analizę kształtowania się relacji z konkurentami i kooperantami przedsiębiorstw produkcyjnych wybranej branży:
- relacje z obecnymi konkurentami,
- relacje z dostawcami,
- relacji z odbiorcami,
- relacji z potencjalnymi konkurentami,
- relacji z producentami wyrobów substytucyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane ćwiczenia projektowe w zespołach, co ma wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Prowadzący objaśnia sposób wykonania analiz z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena wykonywania ćwiczenia projektowego stanowi 60% oceny ćwiczeń projektowych. Na ostatnich zajęciach odbywa się test sprawdzający posiadane wiadomości z zakresu ćwiczeń projektowych i wykładów, a jego ocena decyduje o 40% oceny ćwiczeń projektowych.
Student może przystąpić do testu indywidualnie w innym terminie pod warunkiem udokumentowanego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie podstawowym.
W przypadku nie uzyskania przez studenta zaliczenia na podstawie oceny oddanego zadania projektowego oraz testu sprawdzającego posiadaną wiedzę z zakresu ćwiczeń i wykładów, student może przystąpić dwukrotnie do zaliczenia poprawkowego.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest oddanie projektu w terminie lub przystąpienie w terminie do kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci po objaśnieniu wykonują zadane ćwiczenie projektowe/analizę. Ocenie podlega poprawność merytoryczna analizy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu jest równa ocenie ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych o dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa
Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Wyd. Difin, Warszawa
Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody. Wyd. AE Wrocław, Wrocław
Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa
Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J.: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Włodzimierz Sitko (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., Lublin, 2003 Mieszaniec J.: Strategiczne zasoby i umiejętności w górnictwie węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Górnictwo 2000”. Szczyrk, 1999 Mieszaniec J.: Metoda określania kluczowych czynników sukcesu dla sektora wydobywczego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1998 Mieszaniec J.: Tendencje integracyjne a struktury górnictwa węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1997

Informacje dodatkowe:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci wykonują w zespołach dwuosobowych lub samodzielnie zadania projektowe. Zadania projektowe oddawane są na końcu zajęć do sprawdzenia i oceniane.