Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-817-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie roli i miejsca analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa przemysłowego ukierunkowanym na formułowanie, implementację i wdrażanie strategii. Znajomość grup odbiorców wyników analizy strategicznej oraz nabycie umiejętności strukturalizacji przedmiotu analizy: wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Praktyczne poznanie wybranych metod analizy strategicznej: metod analizy otoczenia, metod analizy potencjału przedsiębiorstwa oraz metod zintegrowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jaka jest rola analizy strategicznej w przedsiębiorstwie. IPZ1A_W03, IPZ1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student zna odbiorców wyników analizy strategicznej i ich potrzeby. IPZ1A_W03, IPZ1A_W04 Kolokwium
M_W003 Student zna wybrane metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa i ich klasyfikacje. IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować wybraną metodę i wykonać analizę strategiczną potencjału przedsiębiorstwa. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Projekt
M_U002 Student potrafi zastosować wybraną metodę i wykonać analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jaka jest rola analizy strategicznej w przedsiębiorstwie. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna odbiorców wyników analizy strategicznej i ich potrzeby. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa i ich klasyfikacje. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wybraną metodę i wykonać analizę strategiczną potencjału przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować wybraną metodę i wykonać analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Analiza strategiczna jako element procesu zarządzania strategicznego.
Rola i zadania analizy strategicznej na etapach formułowania, implementacji i wdrażania strategii.
Grupy odbiorców wyników analizy strategicznej i ich potrzeby.
Metody analizy strategicznej wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz metody zintegrowane.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie ćwiczeń projektowych zaznajamiających z wybranymi metodami analizy strategicznej:

 • metody analizy otoczenia (mikrootoczenia i makrootoczenia),
 • metody analizy potencjału przedsiębiorstwa,
 • metody zintegrowane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane ćwiczenia projektowe w zespołach, co ma wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Prowadzący objaśnia sposób wykonania analiz z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena wykonywania ćwiczenia projektowego stanowi 60% oceny ćwiczeń projektowych. Na ostatnich zajęciach odbywa się test sprawdzający posiadane wiadomości z zakresu ćwiczeń projektowych i wykładów, a jego ocena decyduje o 40% oceny ćwiczeń projektowych.
Student może przystąpić do testu indywidualnie w innym terminie pod warunkiem udokumentowanego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie podstawowym.
W przypadku nie uzyskania przez studenta zaliczenia na podstawie oceny oddanego zadania projektowego oraz testu sprawdzającego posiadaną wiedzę z zakresu ćwiczeń i wykładów, student może przystąpić dwukrotnie do zaliczenia poprawkowego.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest oddanie projektu w terminie lub przystąpienie w terminie do kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci po objaśnieniu wykonują zadane ćwiczenie projektowe/analizę. Ocenie podlega poprawność merytoryczna analizy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu jest równa ocenie ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa
Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Wyd. Difin, Warszawa
Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody. Wyd. AE Wrocław, Wrocław
Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa
Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J.: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Włodzimierz Sitko (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., Lublin, 2003 Mieszaniec J.: Strategiczne zasoby i umiejętności w górnictwie węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Górnictwo 2000”. Szczyrk, 1999 Mieszaniec J.: Metoda określania kluczowych czynników sukcesu dla sektora wydobywczego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1998 Mieszaniec J.: Tendencje integracyjne a struktury górnictwa węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1997

Informacje dodatkowe:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci wykonują w zespołach dwuosobowych lub samodzielnie zadania projektowe. Zadania projektowe oddawane są na końcu zajęć do sprawdzenia i oceniane.