Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i komfortem budynków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-104-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu wpływu systemów technicznych na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w tzw. „budynkach inteligentnych”.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu systemów technicznej obsługi budynku wraz zapewnieniem bezpieczeństwa w budynku inteligentnym. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie systemów sterowania w budynkach z uwzględnieniem ich funkcjonalności, możliwości zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa w budynku. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań technicznych i prawnych dotyczących systemów bezpieczeństwa. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru systemu obsługi technicznej budynku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i systemem sterowania. IKS2A_U03, IKS2A_U05, IKS2A_U04 Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi opracowac podstawowe standardy zabezpieczeń i sterowania instalcajmi technicznymi w budynkach inteligentnych . IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada świadomość konieczności samodzielnego podejścia do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Znajomość wpływu systemów zarządzania budynku na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kosztów eksploatacji budynku. IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu systemów technicznej obsługi budynku wraz zapewnieniem bezpieczeństwa w budynku inteligentnym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie systemów sterowania w budynkach z uwzględnieniem ich funkcjonalności, możliwości zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa w budynku. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań technicznych i prawnych dotyczących systemów bezpieczeństwa. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru systemu obsługi technicznej budynku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i systemem sterowania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracowac podstawowe standardy zabezpieczeń i sterowania instalcajmi technicznymi w budynkach inteligentnych . + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość konieczności samodzielnego podejścia do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_K002 Znajomość wpływu systemów zarządzania budynku na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kosztów eksploatacji budynku. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Podstawowe definicje z zakresu BMS i SMS oraz budynków inteligentnych.
Struktury systemów sterowania bezpieczeństwem i komfortem w budynkach.
Komfort w budynkach inteligentnych (komfort fizyczny i komfort cieplny, syndrom chorego budynku).
Zarządzanie komfortem cieplnym budynku (możliwości systemów komfortu, lokalizacja czujników systemu komfortu).
Systemy zarządzania komfortem budynku (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie) – BMS.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku.
Zarządzanie bezpieczeństwem budynku.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem budynku (systemy zabezpieczające ludzi i mienie przed skutkami zagrożeń losowych oraz świadomej działalności człowieka)-SMS.
Standardy komunikacji w systemach SMS i BMS.
Integracja systemów SMS i BMS w budynku.
Facility Management w budynkach inteligentnych.
Wybrane systemy certyfikacji budynków (Leed, Bream, Klasyfikacja „A-C”).

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wybór systemu komfortu, użytkowego i bezpieczeństwa budynku inteligentnego.
Określenie standardu budynku inteligentnego.
Określenie podstawowych funkcji użytkowych i technicznych budynku.
Wyznaczenie źródeł zanieczyszczeń i strat energetycznych.
Opracowanie systemu komfortu, użytkowego i zabezpieczenia w budynku
inteligentnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie oddania i zaliczenia opracowania projektowego ustalonego przez prowadzącego zajęcia. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.
Wiedza nabyta w trakcie zajęć wykładowych weryfikowana jest poprzez kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,5 + ocena z zajęć projektowych x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych ustala prowadzący zajęcia. Prowadzący może żądać obecności w ramach godzin konsultacyjnych. Zaliczenie odbywa się, w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego opracowania projektowego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aktywność na wykładach i ćwiczeniach projektowych może być premiowana. Zasady ustala prowadzący zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Horyński M.: "Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych". Politechnika Lubelska, Lublin 2015
Mikulik J.: "Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach". Uczelniane. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
pod red. Elżbiety Niezabitowskiej: "Budynek inteligentny". Tom I – Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego. Wydawnictwo: Politechnika Śląska, Katowice 2005
pod red. Elżbiety Niezabitowskiej: "Budynek inteligentny". Tom II – Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. Wydawnictwo: Politechnika Śląska, Katowice 2005
pod red. Piotra Borkowskiego: "Inteligentne systemy zarządzania budynkiem". Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Obracaj D., Korzec M., Matusik M., Sas S.: Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 6/48/2017

Obracaj D., Korzec M., Sas S.: Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 3/48/2017
Obracaj D., Korzec M., Sas S.: Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 6/47/2016
Szlązak. N., Obracaj D., Borowski M.: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines – Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, t. 4, z. 3 s. 123–133, Kraków 2009
Szlązak. N., Obracaj D., Borowski M.: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, R. 8, nr 6–7, s. 233–236, 2001
Szlązak. N., Szlązak J., Obracaj D., Borowski M.: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, R. 25, z. 2, s. 121–128, Kraków 2001

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest zaliczenie treści wykładów przewidzianych w porogamie modułu.