Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka a środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-107-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zdobycie wiedzy z zakresu wpływu różnych form turystyki na środowisko, możliwości ograniczania negatywnego wpływu turystyki oraz rozwoju turystyki zrównoważonej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna cele, funkcje i rodzaje turystyki oraz ich wpływ na środowisko IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna modele interakcji: turystyka i rekreacja a środowisko IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W003 Student zna metody badań stosowanych w ekologii turystyki i wypoczynku IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W004 Student zna rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić i scharakteryzować rodzaje turystyki oraz ich wpływ na środowisko IKS2A_U04, IKS2A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dostrzegać szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez turystykę IKS2A_U04, IKS2A_U01 Prezentacja,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi przygotować koncepcję rozwoju turystyki zrównoważonej w danym regionie IKS2A_U04, IKS2A_U02 Prezentacja,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami proekologicznymi IKS2A_K02, IKS2A_K03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności turystycznej IKS2A_K02, IKS2A_K03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K003 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna cele, funkcje i rodzaje turystyki oraz ich wpływ na środowisko + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna modele interakcji: turystyka i rekreacja a środowisko + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody badań stosowanych w ekologii turystyki i wypoczynku + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić i scharakteryzować rodzaje turystyki oraz ich wpływ na środowisko + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez turystykę + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować koncepcję rozwoju turystyki zrównoważonej w danym regionie + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami proekologicznymi + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności turystycznej + + - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Turystyka-definicje i pojęcia. Model cyklu ewolucji obszaru turystycznego. Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego – funkcje pozytywne i negatywne turystyki, przemiany w środowisku przyrodniczym regionów turystycznych. Formy turystyki i ich wpływ na środowisko (zmiana użytkowania terenu, wpływ na krajobraz, zanieczyszczenie powietrza, nadmierny pobór i zanieczyszczenie wód, degradacja gleb, erozja stoków, hałas, odpady, wpływ na faunę i florę). Sposoby ograniczania negatywnego wpływu turystyki na środowisko. Turystyka w wybranych typach przestrzeni, w tym w regionach cennych przyrodniczo. Turystyka zrównoważona. Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej. Przyrodnicze i kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej. Turystyka alternatywna.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Wpływ turystyki na środowisko w różnych rejonach Polski i świata – studium przypadku.
Rozwiązanie zadanego problemu z zakresu możliwości rozwoju turystyki w wybranym rejonie (w aspekcie zrównoważonego rozwoju) w formie debaty oksfordzkiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane tematy oraz uczestniczą w debacie oksfordzkiej. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z zajęć audytoryjnych student powinien wygłosić referat (wymagana prezentacja multimedialna) na wybrany temat oraz uczestniczyć w debacie. Ocenie podlega przygotowanie merytoryczne studenta, sposób wygłaszania referatu oraz zaangażowanie w dyskusję.
Ocena z wykładów jest równa ocenie z kolokwium (obowiązują treści przekazane na wykładach). Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach student może uzupełnić z inną grupą ćwiczeniową pod warunkiem zgodności tematyki zajęć. Termin zajęć, podczas których student nadrobi zaległości, powinien zostać uzgodniony z prowadzącym. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w takich zajęciach student ustala z
prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków, Albis 2000.
Bohdanowicz P.: Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń 2006.
Kowalczyk A., Burska Z.: Turystyka zrównoważona, PWN 2010.
Kurek W.: Turystyka, PWN 2007.
Zaręba D.: Ekoturystyka, PWN 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pawul M. 2002. Zastosowanie biotestu Microtox® do oceny jakości wody z Potoku Kościeliskiego, 23 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Zielona Góra
2. Pawul M. 2002. Zastosowanie biotestu z Hydra attenuata do oceny jakości wody z potoków Kościeliskiego i Chochołowskiego, Inżynieria Środowiska, t. 7 z. 1 s. 99–108
3. Kowalska A., Sobczyk W.: Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym (The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation). Kruszywa 2014, nr 3, s. 62-66.
4. Sobczyk W., Pawul M.: Społeczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu, Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010, s. 147–157.

Informacje dodatkowe:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach.